Hoppa till huvudinnehållet

DD2520 Tillämpad kryptografi 7,5 hp

Kursen fungerar som en introduktion till kryptografi fran ett datasäkerhets- och integritetsperspektiv.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan DD2520 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande koncept och principer för kryptografi, intuition om säkerhet, implementations- och ingenjörsaspekter samt påverkan på samhället, svartlådeanalys, användande av kryptografiska primitiver som symmetrisk och asymmetrisk kryptering i tillämpningar, digitala signaturer, kryptografiska hashfunktioner samt enklare kryptosystem och protokoll.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • korrekt använda grundläggande terminologi inom datasäkerhet och kryptografi
 • beskriva kryptografiska koncept och förklara deras säkerhetsegenskaper
 • hitta och använda dokumentation av kryptografiska bibliotek och standarder
 • identifiera och kategorisera hot mot ett kryptografiskt IT-system på en konceptuell nivå, föreslå lämpliga motåtgärder, och presentera resonemangen för andra

i syfte att

 • som samhällsmedborgare och ingenjör kunna resonera om tillämpad kryptografi i allmänhet och risker med att använda/utveckla kryptografi i synnerhet
 • i arbetslivet och/eller forsknings- och utvecklingsprojekt kunna utvärdera utmaningar inom programvaruutveckling relaterade till kryptografi.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs i datasäkerhet motsvarande DD2395.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs.

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande. Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2520

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övergångsbestämmelser

Den utgångna modulen TEN1 kan examineras med ersättningsuppgifter.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex