Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DH1621 En snabb introduktion till Människa-datorinteraktion 3,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 HCIQ programstuderande

Målgrupp

Öppen endast för studenter antagna till TIMTM

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P1 (1,0 hp)

Varaktighet

2024-07-01
2024-10-27

Studietakt

10%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 HCIQ programstuderande

Anmälningskod

40019

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 HCIQ programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan DH1621 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Introduktion till människa-datorinteraktion
 • Användbarhet, användarupplevelser och tillgänglighet
 • Kognitionspsykologi för människa datorinteraktion
 • Metoder för fältstudier, observationer och intervjuer
 • Kognitionspsykologi för MDI
 • Designmetoder och designmetodik
 • Interaktionsdesign
 • Utvärderingsmetoder för MDI
 • Användarcentrerad systemdesign
 • Digitalisering av samhället

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för och ha kunskap om begrepp, teorier och metoder inom ämnesområdet människa datorinteraktion (MDI) 
 • redogöra för och använda grunderna i kognitionspsykologi för MDI, 
 • planera genomföra och analysera resultaten av fältstudier, 
 • använda, diskutera och problematisera metoder för och resultat av interaktionsdesign för MDI, 
 • använda och reflektera över utvärderingsmetoder för MDI, 
 • förstå, värdera och argumentera för användarcentrerad systemdesign 
 • diskutera digitaliseringens inverkan på individens interaktion med digital teknik
 • reflektera över sitt lärande

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Interaction Design by Jenny Preece et al.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Skriftlig inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande på seminarierna som är obligatoriska

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex