Hoppa till huvudinnehållet

DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp

Datorspel är intressanta ur MDI-perspektiv eftersom användarna omedelbart och så gott som utan instruktioner måste förstå hur man ska spela och spelet samtidigt ska vara utmanande. Datorspelen är idag drivande för vidareutveckling av interaktionstekniken och inkluderar kunnande från bland annat MDI, Datalogi, Datorgrafik, AI och Matematik.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DH2650 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Datorgrafik, geometrisk modellering för spel, realtidsgrafik och specialeffekter, OpenGL, narrativ, lärspel, barnspel, socialt spelande, spelregler, spelupplevelse.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för datorspelsmarknadens aktörer och deras roller
 • förklara teorin bakom spelregler och spelupplevelser och analysera reglers påverkan på system
 • beskriva och tillämpa villkor och krav för olika spelgenrer
 • beskriva och tillämpa användarstudier av datorspel
 • förklara hur modaliteter påverkar spelupplevelsen

i syfte att kunna utveckla prototyper till datorspel tillräckligt avancerade för att kunna vända sig till en förläggare eller annan intressent.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper och färdigheter i programmering, 5 hp, motsvarande slutförd kurs DD1310-DD1318/DD1331/DD1337/DD100N/ID1018/BB1000.

Kunskaper i grundläggande datalogi, 6 hp, motsvarande slutförd kurs DD1338/DD1320-DD1327/ID1020/ID1021.

Kunskaper i människa-datorinteraktion, 6 hp, motsvarande slutförd kurs DH1620/DH1622/DH1624/DH2624.

Rekommenderade förkunskaper

DH2413 Avancerad grafik och interaktion  - som kan läsas parallellt - samt dessutom DH1620/DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs, eller IC1000 Människa-datorinteraktion.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB2 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB3 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB4 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DH2650

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Kontaktperson

Björn Thuresson, e-post: thure@kth.se

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex

Övriga föreskrifter

Den som vid kursstart inte har slutfört 6 hp datorgrafik med interaktion motsvarande DH2323 måste läsa DH2323 parallellt med DH2650.