Hoppa till huvudinnehållet

DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 hp

Kursen består av metodkunskap med tillämpning på ett avancerat designprojekt inom människa-datorinteraktion.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DH2655 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Översikt över olika discipliners sätt att arbeta med kooperativ design. Praktiska exempel på användarcentrerade projekt. Genomgång av ett antal metoder för kooperativ design och praktiska metodövningar.

Genomförande av ett tvärvetenskapligt utvecklingsprojekt med användarmedverkan i alla stadier av projektet, från ett generellt beskrivet tema till ett specifikt och färdigt resultat. Projektet rapporteras med en muntlig redovisning och en skriftlig rapport, samt redovisas även i andra medier.

Lärandemål

Målet är att du efter fullföljd kurs ska kunna:

  • utifrån ett givet sammanhang motivera, välja, kombinera, tillämpa och anpassa olika användarcentrerade metoder för att systematiskt inkludera slutanvändare i alla faser av en systemutvecklingsprocess
  • kritiskt granska och reflektera över olika exempel på kooperativ design
  • motivera designbeslut utgående både från grundläggande kunskaper inom människa-datorinteraktion och resultat från olika användarcentrerade metoder
  • planera, utföra och kritiskt bedöma ett tvärvetenskapligt projekt utfört i nära samarbete med en tänkt målgrupp och andra vetenskapliga kompetenser.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

DH2622 Människa-datorinteraktion, fk med prototypning eller DH2626 Interaktionsdesign 1 eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Seminarier, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Metodövningar (SEM1; 3 hp)
Projektarbete (PRO1; 6 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DH2655

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Kontaktperson

Björn Thuresson, e-post: thure@kth.se

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex