Hoppa till huvudinnehållet

DM1579 Medieproduktion 6,0 hp

During this course you will learn to plan and carry out media productions that utilise audio, visual and interaction. You will understand different roles and workflows in media production, and you will use this knowledge to work in groups within deadlines. You will also learn to evaluate media productions in relation to different target audiences.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DM1579 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Begrepp och modeller i produktionsprocessen
 • Medietyper (dokumentärer, fiktion, nyheter, underhållning osv)
 • Linjärt och icke-linjärt berättande
 • Interaktivt berättande
 • Produktion av enkla medieorginal såsom skisser och synopsis
 • Produktion av bilder, video, text, ljud, grafik osv
 • Roller i medieproduktionsprocessen och hur de samverkar
 • Arbetsflöden i medieproduktion
 • Målgrupper
 • Interaktiva dokumentärer
 • Objektbaserade medier
 • Virtuella och förstärkta verkligheter (VR/AR)
 • Utvärdering av medieproduktioner

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • i grupp planera och genomföra medieproduktioner från idé till färdig produktion med hjälp av digital teknik
 • kombinera text, bild, ljud, och interaktion för att kommunicera en sammanhängande berättelse riktad mot en specifik målgrupp
 • redogöra för roller och arbetsflöden i medieproduktion samt hur de samverkar
 • redogöra för begrepp och modeller som beskriver hur medieartefakter utformas och tas emot av mediekonsumenter
 • analysera och utvärdera medieproduktioner
 • samarbeta och arbeta inom givna tidsramar

i syfte att

 • kunna producera olika typer medier för användning i senare kurser och arbetslivet
 • diskutera medieproduktion med experter
 • identifiera vilka resurser som krävs för mindre medieproduktioner.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration och studiebesök, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Sandra Pauletto

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DM1579

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övergångsbestämmelser

Det tidigare provmomentet LAB1 ersätts av LABA.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex