DM1579 Medieproduktion 6,0 hp

Media Production

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Teorier, begrepp och modeller som behandlar produktionsprocessen.
 • Framställning av enkla förlagor i form av synopsis, skisser eller manus.
 • Produktion av medieartefakter i form av text, bild, rörlig bild och ljud.
 • Användargenererade medieprodukter och -produktioner
 • Virtual Reality, Augmented Reality, 3D
 • Digital representation av media
 • Color management och tryckteknik
 • Olika medieformer (underhållning, spel, nyheter etc)
 • Medieproduktion för presentationer och rapporter
 • Mediedistribution och mediedistributionsplattformar
 • Olika roller vid medieproduktioner och samt hur dessa samverkar.
 • Modeller för analys av olika målgrupper.
 • Modeller för grundläggande analys av egna och andras medieproduktioner.
 • Studiebesök

Lärandemål *

 Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • planera och genomföra medieproduktioner från idé till färdig produktion riktade till specifika målgrupper med hjälp av modern teknik.
 • demonstrera kunskaper och färdigheter i att använda text, bild och ljud i samverkan så att dessa gemensamt bygger upp och förstärker ett budskap.
 • redogöra för olika roller och de ingående stegen i arbetet med medieproduktioner samt hur de samverkar.
 • redogöra för begrepp, teorier och modeller som beskriver hur medieartefakter utformas och mottages av mediekonsumenten.
 • analysera och utvärdera medieproduktioner med avseende på den färdiga produkten, produktionens olika led och målgrupp.
 • samarbeta och arbeta inom givna tidsramar

för att

 • kunna producera olika typer medier för användning i senare kurser och arbetsliv
 • diskutera medieproduktion med experter
 • överblicka vilka resurser som krävs för mindre medieproduktioner

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges minst 10 veckor innan kursstart

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Sandra Pauletto

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

  Kurswebb DM1579

  Ges av

  EECS/Människocentrerad teknologi

  Huvudområde *

  Teknik

  Utbildningsnivå *

  Grundnivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Övrig information

  I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
  http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex