DM2712 Forskningsmetodik för interaktiv medieteknik 6,0 hp

Research Methods in Interactive Media Technology

Kursen ger en bred introduktion av kunskapsproduktion, teori och metod inom området interaktiv medieteknik. Utifrån en övergripande vetenskapsteoretisk introduktion ger kursen fördjupning inom  ingenjörs-, human- och designvetenskapliga ansatser med fokus på centrala teorier och metoder. Design av studier, datainsamlingstekniker samt analys av data introduceras och kopplas även till samhälleliga  och etiska frågeställningar.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 vetmetimt19 för programstuderande

HT19 vetmetimt19b för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  50415

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Anders Hedman <ahedman@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för alla program från årskurs 3 och för studenter antagna på ett masterprogram.

HT18 vetmetimt för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa grundläggande forskningsmetodik inom empirisk vetenskap, ingenjörsvetenskap och designvetenskap
 • utforma forskningsprojekt med konsekvent användning av teori och metod för att kunna besvara en specifik fråga och/eller skapa en design utifrån specifika förutsättningar
 • diskutera relationen mellan teori, metod och analys
 • kritiskt bedöma ett forskningsprojekts resultat och analys utifrån dess ansats
 • diskutera möjligheter och begränsningar med olika datainsamlingstekniker, metoder, analyser, och teoretiska perspektiv
 • diskutera etiska och samhälleliga aspekter inom medieteknisk forskning

Kursens huvudsakliga innehåll

Vetenskapsteori; teoretiska perspektiv, datainsamlingsmetoder, analys inom interaktiv medieteknik, samt forskningsetiska aspekter på dessa; olika synsätt på kunskapsproduktion och forskning, teknikutveckling och design.

Behörighet

Litteratur

Meddelas 10 veckor i förväg på kurswebben.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift 1, 2,0, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift 2, 2,0, betygsskala: P, F
 • INL3 - Inlämningsuppgift 3, 2,0, betygsskala: P, F

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Examinator

Anders Hedman <ahedman@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.