Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DM2800 Ledning av komplexa förändringsprocesser 7,5 hp

Kursen syftar till att lära studenter att förstå, förhålla sig till och leda hållbarhetsrelaterade förändringsprocesser i en värld som präglas av ökad komplexitet och osäkerhet. Kursen ger både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50172

Rubriker med innehåll från kursplan DM2800 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Hållbarhetsrelaterade förändringsprocesser.
 • Ökad delaktighet, mångfald och perspektivtagande.
 • Systemteori och systemtänkande.
 • Komplexitetsteori.
 • Hur man konstruktivt och medskapande kan leda förändringsprocesser.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • orientera sig bland teorier och analytiska verktyg rörande systemkomplexitetsteori, systemtänkande och hur man leder förändringsprocesser
 • identifiera komplexa hållbarhetsrelaterade problem och även med begränsad information planera för medskapande processer
 • analysera begränsningar hos traditionella ingenjörsmetoder vid hantering av komplexa hållbarhetsrelaterade problem
 • leda grupper i komplexa situationer, på ett kritiskt, medskapande och kreativt sätt, både enskilt samt i samarbete med andra
 • utveckla praktiken kring samskapande processer 

i syfte att

 • kunna förstå, förhålla sig till och leda hållbarhetsrelaterade förändringsprocesser i en värld som präglas av ökad komplexitet och osäkerhet samt ta ansvar för sitt eget lärande.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För antagning krävs en svensk eller utländsk examen, motsvarande en kandidatexamen om 180 högskolepoäng.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • DEL1 - Aktivt deltagande, 5,0 hp, betygsskala: P, F
 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Obligatorisk närvaro (75%) på de moment som berör samskapande processer.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd