Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp

Människor använder i högsta grad multimodalitet för att kommunicera med varandra, antingen samtidigt (t.ex. vid samtal ansikte mot ansikte) eller omväxlande (tal, skrift, gester, känsel).
Kommunikationen med datorer har däremot traditionellt utnyttjat få kanaler: användaren ger kommandon med tangentbord eller mus och datorn svarar visuellt, i form av text eller ikoner.

Denna kurs ger en introduktion till nya gränssnitt som kan förbättra upplevelsen eller effektiviteten i interaktionen med datorer (såsom röststyrning, ljudinteraktion, gestigenkänning, pekskärmar, haptisk återkoppling, augmented reality).

Om kursomgång

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 mintint programstuderande

Anmälningskod

50270

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 mintint programstuderande

Kontaktperson

Gabriel Skantze, e-post: gabriel@speech.kth.se

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan DT2140 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger studenterna teoretiska och praktiska introduktioner till multimodal kommunikation och olika typer av MDI-tekniker.

Kursens huvudsakliga fokus ligger på tekniker för att överföra information

- från användaren, så som taligenkänning, pekskärmar, eller ögon- och gestföljning, och

- från datorn, som okonventionella visuella representationer, talsyntes, ljudrepresentationer och haptisk återkoppling.

Särskilt behandlas effekterna av att kombinera olika modaliteter.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva hur alternativa eller multimodala MDI-gränssnitt som utnyttjar den senaste tekniken fungerar
 • utvärdera styrkor och svagheter i multimodala gränssnitt
 • implementera MDI-gränssnitt som använder nya interaktionstekniker för begränsade uppgifter
 • föreslå effektiva designlösningar för nya gränssnitt som använder sig av olika modaliteter

i syfte att kunna

 • fördjupa sina kunskaper om nya interaktionssätt i fortsättningskurser
 • utnyttja multimodalitet i tillämpade projekt
 • välja lämpliga gränssnitt för en given uppgift ur ett MDI- och tekniskt perspektiv.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper och färdigheter i programmering, 6 hp, motsvarande slutförd kurs DD1337/DD1310-DD1319/DD1321/DD1331/DD100N/ID1018.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i människa-datorinteraktion och programmering.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INLA - Inlämningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LABA - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PROA - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

 • DH2323 Datorgrafik med interaktion
 • DT2112 Talteknologi
 • DT2300 Ljud i interaktion
 • DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi
 • DH2660 Haptik

Kontaktperson

Gabriel Skantze, e-post: gabriel@speech.kth.se

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex