DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp

Multimodal Interaction and Interfaces

Människor använder i högsta grad multimodalitet för att kommunicera med varandra, antingen samtidigt (t.ex. vid samtal ansikte mot ansikte) eller omväxlande (tal, skrift, gester, känsel).
Kommunikationen med datorer har däremot traditionellt utnyttjat få kanaler: användaren ger kommandon med tangentbord eller mus och datorn svarar visuellt, i form av text eller ikoner.

Denna kurs ger en introduktion till nya gränssnitt som kan förbättra upplevelsen eller effektiviteten i interaktionen med datorer (såsom röststyrning, ljudinteraktion, gestigenkänning, pekskärmar, haptisk återkoppling, augmented reality).

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen ger studenterna teoretiska och praktiska introduktioner till multimodal kommunikation och olika typer av MDI-tekniker.

Kursens huvudsakliga fokus ligger på tekniker för att överföra information

- från användaren, så som taligenkänning, pekskärmar, eller ögon- och gestföljning, och

- från datorn, som okonventionella visuella representationer, talsyntes, ljudrepresentationer och haptisk återkoppling.

Särskilt behandlas effekterna av att kombinera olika modaliteter.

Lärandemål *

Efter genomgången kurs ska du kunna:

 • beskriva hur typiska alternativa eller multimodala MDI-gränssnitt fungerar,
 • kritiskt bedöma styrka och svagheter för multimodala gränssnitt,
 • skapa MDI-gränssnitt som använder alternativa modaliteter för begränsade uppgifter

för att du ska ha möjlighet att

 • i fortsättningskurser fördjupa dig i de interaktionssätt som intresserar dig,
 • utnyttja multimodalitet i tillämpade projekt,
 • välja lämpliga gränssnitt för en given uppgift (ur ett MDI och tekniskt perspektiv).

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.    

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i människa-datorinteraktion och programmering motsvarande genomgången första termin på Masterprogrammet i Interactive Systems Engineering.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Särtryck beskrivande forskningen inom området som görs tillgängliga via kursens hemsida.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INLA - Inlämningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LABA - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PROA - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Gabriel Skantze

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DT2140

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Huvudområde *

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

 • DH2323 Datorgrafik med interaktion
 • DT2112 Talteknologi
 • DT2300 Ljud i interaktion
 • DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi
 • DH2660 Haptik

Kontaktperson

Gabriel Skantze, e-post: gabriel@speech.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex