DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp

Musical Communication and Music Technology

Kursen erbjuder en tvärvetenskaplig översikt över principerna för musikalisk kommunikation genom att kombinera de senaste resultaten inom musikpsykologi med dagens musikteknologi. Den första delen är en översikt av musikpsykologi som inkluderar förmedling av den musikaliska strukturen, syntes och igenkänning av känslouttryck, grooves, biologisk rörelse samt experimentmetodik. Den andra delen med musikteknologi innefattar MIDI protokollet, syntesmetoder, instrument och röstsimulering samt datorverktyg. Syftet med kursen är att få en förståelse för teknikens begränsningar och möjligheter till musikalisk kommunikation.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 muscom20 för programstuderande

Lärandemål

Det övergripande kursmålet är att erhålla en gedigen vetenskaplig förståelse av grundläggande principer för hur musik kommuniceras från musiker till lyssnare och att kunna applicera detta i nya musikapplikationer, inklusive nya sätt av musikalisk interaktion.

Efter genomförd kurs ska du kunna

 • identifiera och beskriva de huvudsakliga principerna för musikalisk kommunikation inklusive förmedling av struktur, känslouttryck och gester,
 • beskriva och analysera kontrollaspekter hos musikinstrument beträffande begränsningar, expressiv frihet och parametermappning,
 • kritiskt läsa en vetenskaplig rapport inom musikalisk kommunikation och extrahera användbar information,
 • använda programvaror för att bearbeta musik i symbolisk form (MIDI) eller i audioformat.
 • Implementera en patch i pd (pure-data) för grundläggande ljudsyntes och för att bearbeta kontrolldata i realtid.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kommunikationskedjan, musikerns roll gentemot datorgenererad musik.

Markering av musikalisk struktur: tempo, frasering, harmonisk och melodisk spänning, repetitiva mönster, artikulation, accenter, ensembletiming.

Känslouttryck: kompositionens egna uttryck, akustiska parametrar och dess mappning till känslouttryck, syntes, automatisk igenkänning, jämförelse med andra modaliteter (ansiktsuttryck, gester, tal), kulturella respektive inbyggda koder.

Kopplingar till rörelse: dans och olika gester, slutritardando, frasering.

Den musikaliska kontexten: konsert, bakgrund, filmmusik.

MIDI standarden: kodning, kontrollmöjligheter, Standard MIDI FIles, General MIDI.

Syntes; syntesmetoder, sampling, fysikaliska modeller, ljudbibliotek.

Datorverktyg: pd (pure-data), Director Musices, Digital Audio Workstations, notationsprogram, samplingsinstrument.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs 60 hp varav 30 hp inom matematik, informationsteknik eller musikproduktion. Dessutom engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen ingår i ljudspecialiseringen för Medieteknikprogrammet och i spåret musik- och ljudbehandling inom masterprogrammet i datalogi. Att kunna spela ett musikinstrument eller att ha en viss vana vid musikprogram är användbart men inte nödvändigt.

Rekommenderade kurser: DT1130 Spektrala transformer, EN2100 Ljudperception, DT2410 Audioteknologi.

Litteratur

Ett urval av vetenskapliga artiklar som summerar de olika områdena. Till salu på avdelningen.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Passing of a written exam (4,5 hp), a group project (1,5 hp) and a laboratory schedule (1,5 hp).

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Kjetil Falkenberg Hansen , tel: 790 7857, e-post: kjetil@kth.se

Examinator

Roberto Bresin <roberto@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.