Hoppa till huvudinnehållet

DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp

Kursen erbjuder en tvärvetenskaplig översikt över principerna för musikalisk kommunikation genom att kombinera de senaste resultaten inom musikpsykologi med dagens musikteknologi. Den första delen är en översikt av musikpsykologi som inkluderar förmedling av den musikaliska strukturen, syntes och igenkänning av känslouttryck, grooves, biologisk rörelse samt experimentmetodik. Den andra delen med musikteknologi innefattar MIDI protokollet, syntesmetoder, instrument och röstsimulering samt datorverktyg. Syftet med kursen är att få en förståelse för teknikens begränsningar och möjligheter till musikalisk kommunikation.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DT2213 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kommunikationskedjan, musikerns roll gentemot datorgenererad musik.

Markering av musikalisk struktur: tempo, frasering, harmonisk och melodisk spänning, repetitiva mönster, artikulation, accenter, ensembletiming.

Känslouttryck: kompositionens egna uttryck, akustiska parametrar och dess mappning till känslouttryck, syntes, automatisk igenkänning, jämförelse med andra modaliteter (ansiktsuttryck, gester, tal), kulturella respektive inbyggda koder.

Kopplingar till rörelse: dans och olika gester, slutritardando, frasering.

Den musikaliska kontexten: konsert, bakgrund, filmmusik.

MIDI standarden: kodning, kontrollmöjligheter, Standard MIDI FIles, General MIDI.

Syntes; syntesmetoder, sampling, fysikaliska modeller, ljudbibliotek.

Datorverktyg: pd (pure-data), Director Musices, Digital Audio Workstations, notationsprogram, samplingsinstrument.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • identifiera och förklara principer för musikalisk kommunikation, inklusive struktur, känslouttryck och gester i syfte att jämföra olika musikprodukter
 • välja och använda programvaror för att bearbeta musik i symbolisk form, i audioformat eller genom syntes i syfte att påverka kommunikationen
 • beskriva och analysera kontrollaspekter hos musikinstrument beträffande begränsningar, expressiv frihet och parametermappning i syfte att modifiera dessa aspekter i nya prototyper
 • tillämpa resultat från vetenskaplig litteratur inom musikalisk kommunikation i praktiken
 • använda programspråk för musik i syfte att implementera grundläggande ljudsyntes och bearbeta kontrolldata i realtid

i syfte att

 • erhålla en gedigen vetenskaplig förståelse av grundläggande principer för hur musik kommuniceras från musiker till lyssnare
 • kunna tillämpa detta i nya musikapplikationer, inklusive nya sätt för musikalisk interaktion.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst två slutförda kurser av följande:

 • DD1318 Programmeringsteknik och tekniska beräkningar
 • DT1175 Ljud
 • DH1622 Människa-datorinteraktion, inledande kurs
 • DM1135 Signalbehandling för medieteknik eller DT1130 Spektrala transformer

eller motsvarande kurser.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen ingår i ljudspecialiseringen för Medieteknikprogrammet och i spåret musik- och ljudbehandling inom masterprogrammet i datalogi. Att kunna spela ett musikinstrument eller att ha en viss vana vid musikprogram är användbart men inte nödvändigt.

Rekommenderade kurser: DT1130 Spektrala transformer, EN2100 Ljudperception, DT2410 Audioteknologi.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Kjetil Falkenberg

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DT2213

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Kjetil Falkenberg Hansen , tel: 790 7857, e-post: kjetil@kth.se

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex