Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DT2216 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 9,0 hp

En avancerad kurs i musikalisk kommunikation som utformas individuellt med hänsyn till studentens intressen. Kursen möjliggör att studenter med ett specialintresse inom musikalisk kommunikation kan få läsa en individuellt utformad kurs inom det egna intresseområdet. Kursen kan påbörjas när som helst under terminstid i samråd med kursledaren och kan tas antingen på svenska eller engelska. För att bli antagen till kursen måste du dock prata med kursledaren.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Masterprogram, interaktiv medieteknik, åk 1, Rekommenderad

Masterprogram, interaktiv medieteknik, åk 2, Rekommenderad

Perioder

P1 (4,5 hp), P2 (4,5 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2025-01-13

Studietakt

33%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50314

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Kontaktperson

Anders Friberg (afriberg@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan DT2216 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Såväl kursinnehåll som examination utformas individuellt för varje student. Studenten vänder sig till kursansvarig i första hand. Kursen ges i mån av resurser och kompetens inom det aktuella området.

Lärandemål

Studenten ska efter genomförd kurs kunna genomföra ett praktiskt/teoretiskt projekt inom musikalisk kommunikation och rapportera resultatet av denna. Det innebär att kunna:

  • självständigt planera, utföra och presentera en teoretisk eller praktisk uppgift inom musikalisk kommunikation
  • inhämta och värdera information tillämplig vid uppgiftens genomförande
  • välja ett tillvägagångssätt och utarbeta en planering för uppgiftens lösande inom givna resursramar
  • skriva läsbara rapporter på engelska eller svenska som uppfyller etablerade normer i fråga om struktur, språk och innehåll
  • muntligt avrapportera ett arbete med vissa krav på förberedelse, struktur, stil och tidhållning
  • visa ökade kunskaper och färdigheter i ett specifikt område inom musikalisk kommunikation.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

En kurs på avancerad nivå inom musikalisk kommunikation, till exempel DT2212 Musikakustik eller DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 9,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anders Friberg (afriberg@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se:

https://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex