Hoppa till huvudinnehållet

DT2216 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 9,0 hp

En avancerad kurs i musikalisk kommunikation som utformas individuellt med hänsyn till studentens intressen. Kursen möjliggör att studenter med ett specialintresse inom musikalisk kommunikation kan få läsa en individuellt utformad kurs inom det egna intresseområdet. Kursen kan påbörjas när som helst under terminstid i samråd med kursledaren och kan tas antingen på svenska eller engelska. För att bli antagen till kursen måste du dock prata med kursledaren.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan DT2216 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Såväl kursinnehåll som examination utformas individuellt för varje student. Studenten vänder sig till kursansvarig i första hand. Kursen ges i mån av resurser och kompetens inom det aktuella området.

Lärandemål

Studenten ska efter genomförd kurs kunna genomföra ett praktiskt/teoretiskt projekt inom musikalisk kommunikation och rapportera resultatet av denna. Det innebär att kunna:

  • självständigt planera, utföra och presentera en teoretisk eller praktisk uppgift inom musikalisk kommunikation
  • inhämta och värdera information tillämplig vid uppgiftens genomförande
  • välja ett tillvägagångssätt och utarbeta en planering för uppgiftens lösande inom givna resursramar
  • skriva läsbara rapporter på engelska eller svenska som uppfyller etablerade normer i fråga om struktur, språk och innehåll
  • muntligt avrapportera ett arbete med vissa krav på förberedelse, struktur, stil och tidhållning
  • visa ökade kunskaper och färdigheter i ett specifikt område inom musikalisk kommunikation.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

En kurs på avancerad nivå inom musikalisk kommunikation, till exempel DT2212 Musikakustik eller DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 9,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DT2216

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anders Friberg (afriberg@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se:

https://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex