ED1110 Vektoranalys 4,5 hp

Vector Analysis

Kursen har som syfte att ge förståelse för de vektoranalytiska sambanden, att visa på praktiska tillämpningar av vektoranalys samt att ge träning i problemformalisering och lösningsmetoder.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

Lärandemål

Kursen är lärandeorienterad och har som syfte att ge förståelse för de vektoranalytiska sambanden, att visa på praktiska tillämpningar av vektoranalys samt att ge träning i problemformalisering och lösningsmetoder.

Kursmålen, som också examineras, utgörs av att kunna:

 • redogöra för skalära och vektorvärda funktioners egenskaper och skilja på dessa vid beräkningar
 • ge fysikalisk tolkning av gradienten, divergensen och rotationen och relaterade begrepp
 • utföra derivation och integration av vektorvärda funktioner i kartesisk, cylindrisk och sfärisk geometri
 • transformera vektorvärda funktioner mellan olika koordinatsystem
 • använda nablaräkning för förenkling av vektoranalytiska samband
 • utföra grundläggande beräkningar med kartesiska tensorer
 • redogöra för viktiga vektorfältsmodeller av naturen
 • lösa Laplaces och Poissons ekvationer i enkla fall

Kursens huvudsakliga innehåll

Skalära och vektorvärda funktioner. Derivering och integration av vektorvärda funktioner. Gradienten. Potentialen. Linje- och ytintegraler. Gauss’ sats. Stokes’ sats. Nablaoperatorer. Indexräkning. Integralsatser. Koordinattransformationer. Några viktiga vektorfält. Laplaces och Poissons ekvationer.

Kursupplägg

Kursen använder en lärandefokuserad pedagogik med målinriktade föreläsningar.

Behörighet

Grundläggande behörighet och särskild behörighet för KTH.

Rekommenderade förkunskaper

Vektoralgebra; addition och subtraktion av vektorer, skalärprodukt, projektion av vektorer, vektorprodukt.

Grundläggande matematisk analyskurs i en och flera variabler.

Litteratur

A. Ramgard: Vektoranalys.

Köps på Kårbokhandeln.

Examination

 • TENA - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Löpande examination används. Den utgörs av hemuppgifter samt individuellt arbete och grupparbete på övningstid. Tentamen ges för de som önskar högre betyg eller som inte deltar i den löpande examinationen.

Krav för slutbetyg

Slutbetyget E kan erhållas utan att tentera, genom utförande av hemuppgifter samt individuellt arbete och grupparbete på lektionstid. Nivåkrav för dessa moment ges i Kurs-PM.  I Kurs-PM beskrivs också hur poäng från den löpande examinationen får tillgodoräknas i tentamen. 

Ges av

EECS/Energi och elektroteknik

Kontaktperson

Lorenzo Frassinetti

Examinator

Jan Scheffel <jan.scheffel@ee.kth.se>

Lorenzo Frassinetti <lorenzof@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.