Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

ED1110 Vektoranalys 4,5 hp

Kursen har som syfte att ge förståelse för de vektoranalytiska sambanden, att visa på praktiska tillämpningar av vektoranalys samt att ge träning i problemformalisering och lösningsmetoder.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50214

Rubriker med innehåll från kursplan ED1110 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Kursen använder en lärandefokuserad pedagogik med målinriktade föreläsningar.

Kursinnehåll

•    grundläggande vektoralgebra
•    derivering och integration av vektorvärda funktioner i kartesiska, cylindriska och sfäriska koordinatsystem
•    gradienten och riktningsderivatan
•    potentialen
•    linjeintegraler och ytintegraler
•    Gauss och Stokes satser
•    nablaoperatorn, nablaräkning och indexräkning
•    integralsatser
•    kroklinjiga koordinatsystem
•    viktiga vektorfält och integration av dessa
•    Laplaces och Poissons ekvationer.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna
•    tillämpa vektoralgebra och använda gradienten av skalärfält för att lösa elementära problem inom fysiken
•    utföra linje-, yt- och volymsintegration samt derivering av skalärfält och vektorfält
•    fysikaliskt tolka divergensen och rotationen och tillämpa dessa operatorer för att utföra yt- och linjeintegration med hjälp av Gauss och Stokes satser
•    identifiera det mest lämpliga koordinatsystemet för ett givet problem och tillämpa gradienten, divergensen och rotationen i det utvalda koordinatsystemet
•    använda nablaräkning och indexräkning för att förenkla och utföra vektoranalytiska beräkningar
•    lösa Poissons ekvation med lämpliga randvillkor för problem med cylindriska och sfäriska symmetrier

i syfte att få förståelse för vektoranalytiska samband, att visa på praktiska tillämpningar av vektoranalys samt att ge träning i problemformulering och lösningsmetoder.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i envariabelanalys, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs SF1625.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs. Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande. Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Vektoralgebra; addition och subtraktion av vektorer, skalärprodukt, projektion av vektorer, vektorprodukt.

Grundläggande matematisk analyskurs i en och flera variabler.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

L. Frassinetti och J. Scheffel, Vektoranalys, Libers förlag, 2019.

A. Ramgard, Vektoranalys.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TENA - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Löpande examination används. Den utgörs av hemuppgifter samt individuella uppgifter och gruppuppgifter på övningstid. Tentamen ges också (nödvändig för högre betyg).

Möjlighet till komplettering

Ja, se kurs-PM för mer information

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Lorenzo Frassinetti

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.