Hoppa till huvudinnehållet

EI2510 Projekt i elektroteknisk teori och konstruktion 9,0 hp

Kursen baseras på forskningen vid avdelningen Elektromagnetism och fusionsfysik (EMF). Antagning sker i mån av tillgång på projekt och handledare. Studenten måste därför göra följande:

 1. Kontakta en lärare på EMF
 2. Hitta ett projekt och en handledare
 3. Kontakta examinator
 4. Kontakta masterkoordinator

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan EI2510 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kan innefatta bl a

 • design av en mätuppställning
 • programmering av mätutrustning och behandling av mätdata
 • litteratursökning och sammanfattning av ett specifikt område
 • bygge av demonstrator eller motsv
 • publicering och presentation av artikel vid vetenskaplig konferens eller i tidskrift

Lärandemål

Efter slutförd kurs kommer du att ha praktisk erfarenhet av att utföra en eller flera typiska arbetsuppgifter inom områden som elektromagnetisk fältteori, antennteknik, elektromagnetisk förenlighet, högspänningsteknik, elektroteknisk konstruktion, tillförlitlighetsanalys av elektrotekniska komponenter/system. Du skall kunna formulera ett realistiskt mål för en tidsbegränsad uppgift, följa upp genomförandet och kunna dokumentera ditt arbete.

Kursupplägg

Individuellt projektarbete motsvarande sex veckors heltidsarbete, med tillgång till handledning.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

120 hp och engelska B eller motsvarande. Kunskaper i elkretsanalys motsvarande EI1110 och kunskaper i elektromagnetisk fältteori motsvarande EI1200.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Beror på projektet och bestäms i samråd med handledaren.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Individuell projektuppgift, 9,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tidplan, åtminstone en skriftlig statusrapport samt en skriftlig slutrapport.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EI2510

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Martin Norgren

Övrig information

Antagning av enskild student sker efter godkännande från examinator. Antagningen beror på tillgången av projekt och personer som kan handleda. Studenten måste därför först kontakta avdelningen och tilldelas en handledare.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.