EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp

Electric Power Systems

Kursen behandlar teori, metoder och komponenter för system där omvandling och överföring av elektrisk effekt är av central betydelse. Exempel på sådana system är varvtalsreglerade drivsystem för elbilar och industrirobotar, samt vindkraftverk i samverkan med elnätet.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten:

 • kunna beskriva innebörden av aktiv, reaktiv och skenbar effekt.
 • kunna beräkna medelvärden, toppvärden, effektivvärden, grundton och övertoner.
 • kunna analysera trefassystem med hjälp av enfasiga ekvivalenta scheman, visardiagram och jw-metoden.
 • kunna beskriva olika typer av noder i ett elektriskt kraftsystem.
 • kunna göra beräkningar på magnetiska kretsar.
 • kunna beräkna magnetiska krafter med hjälp av magnetiska kraftlagen, virtuellt arbete och Maxwells spänningar.
 • kunna beskriva innebörden av roterande vågor.
 • kunna beskriva funktionen av transformatorn, transmissionsledningar, synkronmaskinen, den bryggkopplade likspänningsomvandlaren, den switchade växelriktaren och elektriska drivsystem.
 • med hjälp av jw-metoden, ekvivalenta scheman och visardiagram kunna analysera transformatorer, transmissionsledningar, synkronmaskiner, bryggkopplade likspänningsomvandlare, switchade växelriktare och elektriska drivsystem.
 • kunna beräkna effektflöden i elkraftsystemet.

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande begrepp och problemställningar. En- och trefaseffekt. Ledningsmodeller. Överföring av effekt. Ferromagnetiska kretsar. Transformatorn. Magnetisk kraftverkan. Synkronmaskinen. Enfasiga och trefasiga effektelektroniska växelriktare.Elektriska drivsystem.

Behörighet

Grundläggande behörighet som inkluderar svenska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kurser i åk 1 och 2 i elektroteknikprogrammet.
Teoretisk elektroteknik E, 10,5 hp, (EI1220), Elkretsanalys, utökad kurs 9,0 hp, (EI1100), Tidskontinuerliga signaler och system, 6 hp,  (EQ1110).

Litteratur

Kurskompendium

Examination

 • LABD - Laboration, 0,5, betygsskala: P, F
 • LABE - Laboration, 0,5, betygsskala: P, F
 • LABF - Laboration, 0,5, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Energi och elektroteknik

Kontaktperson

Stefan Östlund

Examinator

Stefan Östlund <stefano@kth.se>

Övrig information

Ersätter 2C1240

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.