Inför kursvalEJ2300 Effektelektronik 7,5 hpAdministrera Om kursen

Elektriciteten spelar idag en central när det gäller att förse till exempel datorer, elektronik, industriella processer och tåg med energi. De har gemensamt att den elektriska energin måste både omvandlas och kontrolleras noggrannt.

Denna kurs ger en djup förståelse av elektriska effektomvandlares funktion, uppbyggnad samt hur de kontrolleras. Kursen behandlar även grunderna för moderna

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Elektriciteten spelar idag en central när det gäller att förse till exempel datorer, elektronik, industriella processer och tåg med energi. De har gemensamt att den elektriska energin måste både omvandlas och kontrolleras noggrannt. Denna kurs ger en djup förståelse av elektriska effektomvandlares funktion, uppbyggnad samt hur de kontrolleras. Kursen behandlar även grunderna för moderna effekthalvledare.

Lärandemål *

Kursens mål är att deltagarna ska kunna analysera och förstå de huvudkretsar som används för effektelektronisk effektomvandling.
Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna

 • förklara den grundläggande funktionen hos en allmän effektomvandlare baserat på de grundläggande elektriska ekvationer som gäller för induktanser och kapacitanser.
 • beräkna viktiga storheter för omvandlarna såsom medelvärde av utgångsspänning samt grundtonsinnehåll hos linjeström.
 • analysera olika driftmoder hos omvandlarna.
 • schematiskt beskriva reglering av omvandlarna.
 • beskriva funktionen hos moderna effekthalvledare samt hur de styrs respektive skyddas.
 • dimensionera och analysera en enkel omvandlare, både elektriskt och termiskt.

Kursupplägg

Lektioner 30 tim

Datorlaborationer 10 tim

Seminarium 4 tim

Laborationer 3 tim

2 systemprojekt

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Färdigläst kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande akademiska meriter. Dokumeterad kompetens i engelska motsvarande engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

EJ1200 Eleffekt system eller motsvarande.

Engelska B eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Mohan/Undeland/Robbins: Power Electronics: Converters, Applications, and Design, John Wiley & Sons, (0471-42908-2, 2003)

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LABA - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarie, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • XUPP - Examensuppgift, 0,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Skriftlig tentamen (TEN1)

Aktivt deltagande i 1 laboration (LAB1)

Projektrapport (PRO1)

Kamraträttning (SEM1)

Webbbaserad examensuppgift (XUP1)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Hans-Peter Nee

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EJ2300

Ges av

EES/Elektrisk energiomvandling

Huvudområde *

Elektroteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Hans-Peter Nee