Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EJ2400 Elektrisk traktion 6,0 hp

Kursen ger en introduktion till elektrisk järnvägsdrift innefattande traktionsmekanik, systemegenskaper, elektriska drivsystem och banmatning.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Anmälningskod

61446

Rubriker med innehåll från kursplan EJ2400 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Historisk överblick. Allmänna principer för elektrisk traktion och i synnerhet elektrisk järnvägsdrift. Drag- och bromskraft. Effektbehov och energiförbrukning. Traktionsfordon; elektriska drivsystem, transformatorer och omriktare, styrning och reglering samt den mekaniska transmissionen. Banmatningssystem; växel- och likströmssystem. Effektöverföringsförmåga, kontaktledning, överspänningar, nätåterverkan och elektriska störningar, EMC.

Lärandemål

Deltagarna skall efter kursen kunna:

 • redogöra för grundläggande systemtekniska aspekter på elektriska järnvägssystem inkluderande bl a gångmotstånd, dragkraft, adhesion, effektbehov och energiförbrukning.
 • beräkna dragkraft, effekt, acceleration och hastighet för spårfordon
 • beskriva ingående komponenter i elektriska drivsystem med asynkronmotorer eller likströmsmotorer
 • göra överslagsmässiga beräkningar av spänningar, strömmar och effekter i elektriska drivsystem för spårfordon med asynkronmotorer och likströmsmotorer
 • ha kännedom om andra typer av drivsystem för spårfordon
 • beskriva uppbyggnaden av elektriska banmatningssystem för både likspänning och växelspänning
 • utföra beräkningar av effektöverföringsförmågan för olika banmatningssystem
 • beskriva bakgrunden till elektromagnetiska störningar (EMI) från järnvägsdrift och redogöra för viktiga begrepp och parametrar

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande. Dokumenterad kompetens i engelska motsvarande engelska B/engelska 6.

Rekommenderade förkunskaper

Någon av följande kurser rekommenderas; EJ2200 Elektriska maskiner och drivsystem, EJ1200 Eleffektsystem eller EJ2300 Effektelektronik.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN2 - Inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Stefan Östlund

Övergångsbestämmelser

Alla tidigare provmoment ingår nu i TEN2.

Övrig information

OBS. Kurserna EJ2400 Elektrisk traktion och EJ2440 Elektriska transportsystem har till viss del samma innehåll och det går därför inte att inkludera bägge kurserna under en och samma examen. Som möjligt komplement till EJ2400 Elektrisk traktion finns EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.