Hoppa till huvudinnehållet

F1A5031 Arkitekturens begrepp och teorier 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan F1A5031 (HT 2013–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Doktorandkursen Arkitekturens begrepp och teorier syftar till att ge den forskarstuderande en bred och djup förståelse för begrepps- och teoribildningen inom arkitekturfältet, och hur det relaterar till angränsande fält. Kursen skall ge god översyn över olika aktuella begrepps- och teoribildningar samtidigt som särskild vikt läggs vid kunskap i och förståelse för fältets långa historia, bakgrund och utveckling.

Kursen innehåller också ett fördjupningsmoment relaterat till doktorandens eget projekt eller intresse. Kursen består av en del med historiskt och en del med samtida fokus om cirka 3 hp vardera, där den senare inkluderar begrepps- och teoribildning inom Arkitekturskolans forskningsinriktningar. Dessa två delar är ordnade i en struktur som kräver förberedelse och aktivt deltagande. Därtill förväntas studenten göra en individuell fördjupning. Specifika kriterier anslås i samband med att kursomgång utlyses.

Lärandemål

Efter kursen skall doktoranden kunna

 • Ge en översiktlig historisk beskrivning av ämnesutvecklingen inom Arkitektur
 • Ge en översiktlig beskrivning av samtida begrepps- och teoribildning inom arkitekturfältet
 • Identifiera och diskutera centrala frågeställningar inom aktuella forskningsinriktningar i arkitekturämnet
 • Utförligt beskriva en eller flera specifika teoribildningar
 • Relatera och kritiskt reflektera över det egna avhandlingsarbetet till historiska och samtida teoribildningar inom arkitekturämnet

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Förkunskapskrav
För att följa kursen krävs examen på magisternivå i arkitektur eller motsvarande examen. Företräde ges för doktorander antagna vid KTH eller till annan forskarutbildning inom arkitektur.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur annonseras i kurs-PM i samband med att kursen ges.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Övriga krav för slutbetyg

  Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier samt genom inlämningsuppgifter, presentationer och uppsatsskrivande. Deltagande vid samtliga examinerande moment krävs liksom godkända inlämningsuppgifter och presentationer. Specifika kriterier anslås i samband med att kursomgång utlyses. Kursen betygssätts godkänt/icke godkänt (P/F). Kursen är obligatorisk inom Doktorsprogrammet i Arkitektur. Examinator för varje enskild kursomgång fastställs i Kurs-PM.

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Profile picture Meike Schalk

  Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ingen information tillagd

  Ges av

  ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

  Huvudområde

  Ingen information tillagd

  Utbildningsnivå

  Forskarnivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Forskarkurs

  Forskarkurser på ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning