Hoppa till huvudinnehållet

F1A5040 Urbanmorfologins teorier 7,5 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2022 Start 2022-01-18 programstuderande

Målgrupp

För att följa kursen krävs examen på magisternivå i arkitektur eller motsvarande examen. Företräde ges för doktorander antagna vid KTH eller till annan forskarutbildning inom arkitektur.

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P3 (4,5 hp), P4 (3,0 hp)

Varaktighet

2022-01-18

2022-06-07

Studietakt

25%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Min: 5

Planerade schemamoduler

Ingen information tillagd

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2022 Start 2022-01-18 programstuderande

Anmälningskod

61009

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2022 Start 2022-01-18 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan F1A5040 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är baserad på en serie föreläsningar och seminarier som behandlar centrala ämnen i fältet urbanmorfologi, och betonar akademisk kontext, historisk utveckling, kritiska traditioner, samt samtida trender och metodologiska tillämpningar. Formatet är kombinerade föreläsningar och seminarier. En central utgångspunkt är utbytet och spänningen mellan två huvudsakliga fält som berör stadsrummet: arkitektur och geografi. Särskild uppmärksamhet ges till traditionerna urbanteori, urbanmorfologi, spatial analys samt space syntax. Vissa föreläsningar och seminarier behandlar särskilt metoder och användning av urbanmorfologi i forskning, och studenterna ges en chans att applicera metoder på sina forskningsprojekt. Det här är också temat för uppsatsuppgiften som avslutar kursen där studenterna ska, med sitt eget forskningsprojekt som utgångspunkt, diskutera och presentera tankar och idéer för hur urbanmorfologi kan appliceras i dessa.

Lärandemål

Kursen syftar till att ge doktoranderna en god introduktion till fältet som helhet samt dess historia och ursprung. Målet är därutöver att ge en principiell introduktion till urbanmorfologi som forskningsmetod och hur denna kan appliceras på och ge stöd för studentens eget forskningsprojekt. Efter kursen skall studenten kunna:

  • känna igen ursprung, historia och huvudsakliga traditioner inom fältet urbanmorfologi
  • vara bekant med ett antal stora samtida inriktningar inom fältet urbanmorfologi
  • ha en god förståelse för urbanmorfologi som forskningsmetod
  • förstå den position som urbanmorfologi har i en kontext av urbanteori och arkitekturteori

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Förkunskapskrav
För att följa kursen krävs examen på magisternivå i arkitektur eller motsvarande examen. Företräde ges för doktorander antagna vid KTH eller till annan forskarutbildning inom arkitektur.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • DEL1 - Deltagande, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarier, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • UPP1 - Uppsats, 2,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Examination
Kursen examineras genom deltagande i seminarier samt genom inlämningsuppgifter, presentationer, och uppsatsskrivande. Samtliga examinerande moment måste fullföljas för godkännande av kursen. Specifika kriterier anslås i samband med att kursomgång utlyses. Kursen ges betygen godkän/icke godkänt (P/F). Examinator för varje enskild kursomgång fastställs i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb F1A5040

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning