Hoppa till huvudinnehållet

F1A5051 Philosophies in Architecture 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan F1A5051 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Den här kursen behandlar det  ömsesidiga förhållandet som står att finna mellan disciplinerna filosofi och arkitektur. Den syftar till att behandla hur forskning inom doktorandutbildningen kan använda ett brett fält av arkitekturteorier och filosofier, med en betoning på transdisciplinära angreppssätt till arkitekturforskning. Kursen utvecklar kritiska angreppssätt av den socio-politiska kontexten för arkitektoniskt tänkande och produktion, och den roll som komplexa nätverk av maktrelationer spelar i det specifika sammanhanget av arkitektoniska handlingar.

Lärandemål

Genom att följa kursen kan deltagare förvänta sig att utveckla förmågan att definiera nyckelbegrepp och argument inom arkitekturteori och filosofi såsom de introduceras genom kurslitteraturen, liksom utveckla verktyg för att vidga sina litteraturstudier. Efter kursen kommer studenter

  • ha utvecklat färdigheter i noggrann läsning och kritiskt och kreativt skrivande, vilket de kommer dela via interaktiva plattformar.
  • kunna teoretisera självledda designforskningsprojekt genom användning av nyckelbegrepp och argument och skapa nya hybridbegrepp och -koncept relevanta för deras egna forskningsprojekt.
  • vidare ha utvecklat förmågan att aktivt delta i seminarier och diskussioner på en hög nivå (motsvarande doktorsnivå) i ett brett fält relaterat till filosofi och arkitektur.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Förkunskapskrav
För att följa kursen krävs examen på magisternivå i arkitektur eller motsvarande examen. Företräde ges för doktorander antagna vid KTH eller till annan forskarutbildning inom arkitektur.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursen är komponerad av tre moduler, samt en avslutande modul där deltagare förväntas genomföra slutpresentationer i syfte at examineras. Deltagare förväntas läsa ett minimum av tre nyckeltexter hämtade från filosofi och arkitekturteori per modul. Exakt antal texter per modul kan justeras i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • DEL1 - Deltagande, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • UPP1 - Uppsats, 2,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen examineras genom undervisnings-lärandeaktiviteter som genomförs inom ramen för kursen som gensvar till lästa nyckeltexter, seminariediskussioner, samarbeten i grupparbeten, och gästföreläsningar, liksom genom en slutpresentation. För att ges godkänt på kursen måste samtliga moment vara avklarade.
Kursen ges betygen godkänt/icke godkänt (P/F).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb F1A5051

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning