Hoppa till huvudinnehållet

F1N5304 Fastighetsförmedling 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan F1N5304 (VT 2004–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

• Allmänna principer/teorier
• Principer/teorier som tillämpas inom mäkleri: mäklarens avgift, tid på marknaden etc.
• Prisbildning och värdeteori på bostadsmarknaden.
• Förmedlingsteori och olika modeller som tillämpas i fastighetsmäkleri.
• Organisation och ledning av mäklarfirman, franchise kontra ägande, service management, listningsservice mm.
• Reglering av mäklarindustrin.

Lärandemål

Syftet med kursen är att ge studenten teorier och modeller som har tillämpningar inom fastighetsmäkleri och att analysera trender i branschen.

Kursupplägg

Kursen kommer att genomföras i sex seminarier. Före varje seminarium ska studenten förbereda en kort presentation baserad på att antal artiklar, både mer teoretiska och mer direkt branschinriktade.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörighet till forskarstudier.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

Ingen information tillagd

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Björn Berggren

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Fastighetsekonomi och finans

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Hans Lind, hans.lind@abe.kth.se

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Fastighetsekonomi och finans