Hoppa till huvudinnehållet

FAD3103 Högskolepedagogisk introduktion: konst och designutbildning 5,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAD3103 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens fokuserar på design för lärande, multimodala kunskapsrepresentationer och examination inom konst- och designområdet, betraktade i relation till de utmaningar som högre utbildning idag står inför. Aspekter på handledning, individuellt eller i grupp (både med avseende på innehåll samt medmänskliga relationer) samt olika metoder för studio-baserad undervisning (t.ex. ateljésamtal) kommer att diskuteras och prövas. Kursen genomförs i form av 1) föreläsningar och seminarier där litteraturen tas upp, liksom aspekter som rör regelverk och policy för högskoleområdet; 2) konst- och designorienterade laborationer av undervisning med fokus på ett projektarbete knutet till deltagarnas egna undervisning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagare inom de konstnärliga högskoleområdena kunna:

- utforma och pröva olika metoder i relation till den egna undervisningen och handledningen

- formulera lärandemål som är anpassade till utbildningen inom det aktuella området och kunna relatera dessa till lämpliga lärandeaktiviteter, betygskriterier och examinationsformer

- redovisa och kritiskt diskutera huvuddragen i universitetspedagogisk forskning om lärande och lärarrollen  

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Masterexamen eller motsvarande kunskap inom teknik, konst eller design (såsom arkitektur, planering, ingenjör, design, konst eller hantverk) eller närliggande ämnen inom samhällsvetenskap och humaniora. För att kursen ska hållas krävs ett minimum av 5 och ett maximum av 25 studenter.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Utdrag ur Dorst, K. (2015). Frame Innovation – Create New Thinking by Design. Cambridge, Mass.: The MIT Press.; Frisk, H., K. Johansson & Å. Lindberg-Sand (2015)(red.). Acts of Creation. Thoughts on Artistic Research Supervision. Höör. Brutus Östlings Bokförlag Symposion samt övrig litteratur (artiklar o dyl) vilket faställes vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarier, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Examination sker i två delar:

- deltagande i seminarier inkl. inlämningsuppgifter, individuellt eller i grupp (2,5 hp)

– en teoretiskt reflekterande slutuppgift med fokus på planering/utveckling av ett kursmoment i den egna undervisningen (2,5 hp)

Kursen är obligatorisk för doktorander inom doktorandprogrammet konst, teknik och design.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Meike Schalk

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAD3103

Ges av

ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Undervisningsspråk: Engelska

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning