FAD3107 Forskningspresentation eller -publikation: konst, teknik och design 3,0 hp

Research Presentation or Publication: Art, Technology and design

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen består av aktivt deltagande i ett akademiskt sammanhang, så som en konferens eller vetenskaplig publikation, med relevans för doktorandstudier inom ämnet konst, teknik och design.

Lärandemål *

Efter kursen skall studenten kunna

• presentera en avgränsad del av det egna forskningsarbetet i ett akademiskt sammanhang (så som medverkan med paper i en konferens eller i en vetenskaplig publikation)

• redogöra för teoribildning, metod, diskurs, eller motsvarande av relevans för presentationen

• kritiskt reflektera över detta i relation till forskning i övrigt

• diskutera relationen till och relevansen för det egna forskningsarbetet

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Magisterexamen eller motsvarande kunskap inom teknik, konst eller design (såsom arkitektur, planering, ingenjör, design, kost eller hantverk) eller närliggande ämnen inom samhällsvetenskap och humaniora.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställes i samband med planering av aktiviteten.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Övriga krav för slutbetyg *

  Examinationen sker genom deltagande i och uppföljning av aktiviteten mot lämpligt underlag (såsom konferensprogram, redaktörsutlåtande o dyl). Kursen ges betyg godkänt/icke godkänt (P/F).

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Meike Schalk

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ingen information tillagd

  Ges av

  ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

  Huvudområde *

  Ingen information tillagd

  Utbildningsnivå *

  Forskarnivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Övrig information

  Kursen är valbar för doktorander inom doktorandprogrammet konst, teknik och design

  Forskarkurs

  Forskarkurser på ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning