Hoppa till huvudinnehållet

FAD3108 Deltagande i eller anordning av utställning: konst, teknik och design 1,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAD3108 (VT 2017–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av deltagande i eller anordnande av en utställning på grundval av det egna forskningsarbetet, inklusive planering, utformning och ev. kringaktiviteter.

Lärandemål

Efter kursen skall den forskarstuderande kunna

• planera och representera delar av sitt eget forskningsarbete i utställningsformat 

• relatera avgränsningen och utformningen av arbetet i förhållande till forskningens tematik, teori, metod, frågeställning, diskurs eller liknande, samt med avseende på forskningsprojektet som helhet  

• diskutera och kritiskt reflektera över utställningsformen som medium för representation och förmedling av forskningstudier eller -resultat

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Magisterexamen eller motsvarande kunskap inom teknik, konst eller design (såsom arkitektur, planering, ingenjör, design, konst eller hantverk) eller närliggande ämnen inom samhällsvetenskap och humaniora

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Övriga krav för slutbetyg

  Examinationen bör innehålla ett skriftligt moment och sker genom uppföljning av aktiviteten på plats, eller mot lämpligt dokumentationsunderlag.

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Profile picture Meike Schalk

  Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ingen information tillagd

  Ges av

  ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

  Huvudområde

  Ingen information tillagd

  Utbildningsnivå

  Forskarnivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Övrig information

  Kursen är valbar för doktorander inom doktorandprogrammet konst, teknik och design

  Forskarkurs

  Forskarkurser på ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning