Hoppa till huvudinnehållet

FAF3212 Ickelinjär FEM för civilingenjörer 7,5 hp

Syftet med kursen är att ge ingenjörer och forskare en djupare insikt i finita element metoden med en betoning på metoder och tillämpningar för icke-linjära problem. Grundläggande teoretisk bakgrund, datorimplementering av olika tekniker samt strategier för modellering kommer att behandlas.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan FAF3212 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Olika töjningsmått
 • Härledning av icke-linjära 2D stångelement, 2D balkar, 3D balkar, platt- och skalelement
 • Grundläggande plasticitet
 • Strukturell stabilitetsanalys
 • Avancerade lösningsmetoder
 • Kommersiella FEM-program för analys av icke-linjära problem

Lärandemål

Syftet med kursen är att ge ingenjörer och forskare en djupare insikt i finita element metoden med en betoning på metoder och tillämpningar för icke-linjära problem. Grundläggande teoretisk bakgrund, datorimplementering av olika tekniker samt strategier för modellering kommer att behandlas.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Grundläggande kurs i finita element teori
 • Erfarenhet av programering i MATLAB

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Crisfield, M. A., Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures, Vol. 1: Essentials, J. Wiley & Sons, 1996. (345 pages)

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAF3212

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Raied Karoumi (raidk@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Brobyggnad inkl stålbyggnad