Hoppa till huvudinnehållet

FAF3305 Vägdimensionering och prestandautvärdering 3,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAF3305 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är baserad på föreläsningar och laboratorieövningar inom följande områden:

 • Dagens metoder inom dimensionering av asfaltvägbeläggningar
 • Vägmaterials funktionsegenskaper
 • Mekanistiska verktyg för vägbeläggningars prestandautvärdering
 • Klimatförändringars påverkan på infrastruktur

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

 • ha tillräcklig kunskap om numeriska och experimentella verktyg för att dimensionera vägbeläggning och prediktera dess beteende över tid.
 • ha systemförståelse av material- och lastfaktorer som påverkar vägbeläggningars funktion i verkliga förhållanden.
 • ha en uppdaterad kunskap avseende nydanande sätt att dimensionera vägbeläggning och prediktera dess beteende över tid.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Civilingenjörsexamen eller masterexamen eller motsvarande grundläggande behörighet till doktorandstudier inom ett ingenjörsämne

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs inför varje kursomgång och meddelas i kursprogrammet.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Denis Jelagin

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Byggnadsmaterial

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Denis Jelagin (jelagin@kth.se)

Övrig information

 

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Byggnadsmaterial