Hoppa till huvudinnehållet

FAG3202 Livscykelanalys, fördjupningskurs 7,5 hp

Kursen ska ge en eleverna kunskap om aktuella frågeställningar inom området livscykelanalyser och fördjupade kunskaper om någon metodikaspekt.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FAG3202 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Metodik för livscykelanalyser.

Lärandemål

Kursen ska ge en eleverna kunskap om aktuella frågeställningar inom området livscykelanalyser och fördjupade kunskaper om någon metodikaspekt.

Kursupplägg

Kursen bedrivs som en litteratur- och seminariekurs. : Kurslitteraturen består dels av en del som är gemensam för alla studenterna och dels en del som väljs individuellt av studenterna i samråd med kursansvarige Studenterna skriver ett kurspapper kring en metodikfråga. Pappret ska vara av sådan kvalitet att det kan publiceras som en vetenskaplig artikel, ingå som en del av ansökan, vara en del av kappan i en avhandling eller i något annat liknande sammanhang. Detta diskuteras och bestäms med den kursanvarige. Normal omfattning på pappret är ca 8 sidor men det kan variera beroende på den tänkta tillämpningen. Ett seminarium hålls i början av kursen, ett då den gemensamma litteraturen diskuteras och ett för varje enskilt kurspapper. Eleverna kan också få individuell handledning under kursens gång. Eleverna ska läsa och kommentera varandras papper.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Förkunskapskraven är grundläggande praktisk kunskap om livscykelanalyser demonstrerad genom en godkänd kurs i livscykelanalys eller genom att ha genomfört en publicerad livscykelanalys eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består dels av en del som är gemensam för alla studenterna och dels en del som väljs individuellt av studenterna i samråd med kursansvarige. Den gemensamma litteraturen väljs så att det ger en översikt över aktuella forskningsfrågor inom området livscykelanalyser och ger studenterna en gemensam bas. Den individuella litteraturen väljs så att studenterna kan fördjupa sig i någon specifik frågeställning. Kurslitteraturen omfattar normalt ca 500 sidor och består huvudsakligen av vetenskapliga artiklar.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 7,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kurskraven är ett godkänt kurspapper och aktivt deltagande i seminarierna.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAG3202

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Göran Finnveden, goran.finnveden@infra.kth.se, 08-790 7318

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Hållbarhet och miljöteknik