Hoppa till huvudinnehållet

FAK3127 Den hållbara forskaren 2,0 hp

Välkommen till kursen "den hållbara forskaren"!

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan FAK3127 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar och övningar i tre olika moment där Avdelningen för filosofi samverkar med KTH Innovation:

(1) Grundläggande forskningsetik 

Centrala forskningsetiska problem och begrepp (såsom autonomi och informerat samtycke). Forskningsfusk. Forskarens ansvar för forskningens konsekvenser. Relevansen för forskningsetiken av grundläggande etiska teorier. Forskningsetisk prövning och forskningsetiska kommittéer; den nya lagstiftningen om forskningsetisk prövning.

(2) Forskare och hållbar utveckling 

Nyckelbegrepp och nyckelfrågor. Etiskt ansvar för hållbarhet, jämställdhet, mångfald och likabehandling bland forskare, ingenjörer och experter. Interaktioner mellan vetenskap, beslutsfattande och samhället. Företagsansvar.

(3) Innovationsprocesser, patenträttigheter och produktförsäljning 

Nyckelbegrepp och nyckelfrågor. Innovation– olika sätt att gå från forskningsresultat eller affärsidé till en produkt eller tjänst på marknaden. IP och avtal– olika sätt att skydda immateriella tillgångar och vanliga avtal i innovationsprocessen samt hur de fungerar i praktiken.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

•   identifiera och beskriva vanliga forskningsetiska problem.

•   analysera forskningsetiska problem med hänsyn till relevanta empiriska faktorer

•   föreslå möjliga lösningar till de forskningsetiska problemen.

•   analysera begreppen hållbar utveckling, jämställdhet, mångfald och likabehandling i relation till vetenskap och teknik

•   reflektera över forskningens och forskarens roll att bidra till en hållbar och jämställd utveckling

•   identifiera olika typer av immateriella tillgångar som skapas i forskningen

•   reflektera över och identifiera möjliga sätt att skydda och skapa värde av de immateriella tillgångar som skapas genom forskningen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studenten behöver ha studerat minst ett år på forskarnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • HEM1 - Hemuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAK3127

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Per Wikman Svahn (perwi@abe.kth.se)

Övrig information

Ansök om denna kurs här www.kth.se/form/fak3127-the-sustainable-scientist-course-application-form

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Filosofi