FAK3129 Etik i teknisk verksamhet och forskning 2,0 hp

Ethics in Engineering Practice and Research

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Den här introduktionskursen i ingenjörsetik syftar till att ge studenterna verktyg och begrepp som kan användas för att systematiskt resonera i etiska frågor som uppstår inom tekniskt arbete och forskning. Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

 • ringa in och beskriva etiska problem som kan uppstå inom tekniskt arbete och forskning med särskilt fokus på sådana frågor som uppstår inom studentens egen specialisering/verksamhetsområde
 • analysera problemen mot bakgrund av relevanta empiriska faktorer
 • föreslå lösningar till problemen och motivera valet av dessa med stöd av grundläggande etiska principer och begrepp
 • kunna resonera systematiskt i frågor som rör vetenskapens och teknikens möjligheter och begränsningar, deras roll i samhället och ingenjörens ansvar för hur de används.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen introducerar grundläggande frågeställningar och begrepp inom ingenjörsetiken såsom ingenjörens moraliska ansvar vid teknikutveckling/-användning, visselblåsarproblematik, vetenskaplig oredlighet, författarskapsfrågor, informerat samtycke, intressekonflikter samt ingenjörens ansvar för miljö och hållbar utveckling. Relevanta yrkesetiska koder och forskningsetiska deklarationer introduceras.

Behörighet

Litteratur

Kurslitteratur kommer att anslås senast fyra veckor innan kursstart.

Examination

 • SEM1 - Seminarium, 0,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

 • Aktivt seminariedeltagande, 0,5 hp: P, F
 • Hemtenta, 1,5 hp: P, F

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

Karin Edvardsson Björnberg (karin.bjornberg@abe.kth.se)

Examinator

Karin Edvardsson Björnberg <karin.bjornberg@abe.kth.se>

Övrig information

Kursen ges på engelska för doktorander.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.