Hoppa till huvudinnehållet

FAK3129 Etik i teknisk verksamhet och forskning 2,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAK3129 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen introducerar grundläggande frågeställningar och begrepp inom ingenjörsetiken såsom ingenjörens moraliska ansvar vid teknikutveckling/-användning, visselblåsarproblematik, vetenskaplig oredlighet, författarskapsfrågor, informerat samtycke, intressekonflikter samt ingenjörens ansvar för miljö och hållbar utveckling. Relevanta yrkesetiska koder och forskningsetiska deklarationer introduceras.

Lärandemål

Den här introduktionskursen i ingenjörsetik syftar till att ge studenterna verktyg och begrepp som kan användas för att systematiskt resonera i etiska frågor som uppstår inom tekniskt arbete och forskning. Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

 • ringa in och beskriva etiska problem som kan uppstå inom tekniskt arbete och forskning med särskilt fokus på sådana frågor som uppstår inom studentens egen specialisering/verksamhetsområde
 • analysera problemen mot bakgrund av relevanta empiriska faktorer
 • föreslå lösningar till problemen och motivera valet av dessa med stöd av grundläggande etiska principer och begrepp
 • kunna resonera systematiskt i frågor som rör vetenskapens och teknikens möjligheter och begränsningar, deras roll i samhället och ingenjörens ansvar för hur de används.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur kommer att anslås senast fyra veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • SEM1 - Seminarium, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

 • Aktivt seminariedeltagande, 0,5 hp: P, F
 • Hemtenta, 1,5 hp: P, F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAK3129

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Karin Edvardsson Björnberg (karin.bjornberg@abe.kth.se)

Övrig information

Kursen ges på engelska för doktorander.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Filosofi