Hoppa till huvudinnehållet

FAL3100 Industriell ekologi: tillämpning och forskning 3,0 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FAL3100 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

- Översikt av tillämpningar av Industriell ekologi på problem och utmaningar som dagens samhälle står inför;

- Översikt av forskningsfrågor och metoder inom Industriell ekologi, utöver det egna forskningsområdet;

- Kommunikation av Industriell ekologi;

- Handledning och arbetsledning inom Industriell ekologi.

Lärandemål

Denna kurs erbjuds främst doktorander inom Industriell ekologi och syftar till att ge en bred, snarare än djup, översikt över olika tillämpningar av Industriell ekologi på problem och utmaningar som samhället står inför och forskning inom området. Den syftar också till att stärka färdigheterna i att kommunicera inom Industriell ekologi och i att leda arbetet inom området. Efter avslutad kurs ska doktoranderna kunna

- Beskriva och diskutera olika tillämpningar av Industriell ekologi inom samtida utmaningar i samhället.

- Beskriva och kritiskt diskutera metoder och verktyg från Industriell ekologi metoder och dess användning inom forskning.

- Kommunicera teori och tillämpningar inom Industriell ekologi till "peers" och intressenter/aktörer inom området.

- Handleda/ leda arbetet inom Industriell ekologi.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till forskarstudier.

(Grundläggande kunskaper i Hållbar utveckling och/eller Industriell ekologi och/eller Energi/Miljöteknik rekommenderas.)

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • RED1 - Redovisning, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAL3100

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Maria Malmström (maria.malmstrom@abe.kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Hållbarhet och miljöteknik