FAL3102 Industriell ekologi: Litteraturkurs B 3,0 hp

Industrial Ecology: Literature Course B

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Litteraturstudier inom ett bestämt ämne, enligt överenskommelse mellan doktorand och examinator före kursstart.

Lärandemål *

Kursen syftar till att ge doktoranden fördjupade och / eller breddade kunskaper inom Industriell ekologi, sitt specifika forskningsområde eller inom annat teoretiskt eller tillämpat ämne av vikt för avhandlingsarbetet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Behörig till forskarstudier.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteraturen överenskoms mellan doktorand och examinator.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Skriftlig rapport eller muntlig tentamen/presentation.

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Maria Malmström

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ingen information tillagd

  Ges av

  ABE/Hållbarhet och miljöteknik

  Huvudområde *

  Ingen information tillagd

  Utbildningsnivå *

  Forskarnivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Kontaktperson

  Maria Malmström (maria.malmstrom@abe.kth.se)

  Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Forskarkurs

  Forskarkurser på ABE/Hållbarhet och miljöteknik