FAL3508 Vetenskapligt skrivande för Miljöstrategisk analys 4,5 hp

Scientific Writing for Environmental Strategies Research

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Moment och examination

Seminarium 1 (SEM1)

Innan seminariet förbereder kursdeltagarna en inlämningsuppgift där de själva granskar samt studerar och analyser olika versioner av granskares kommentarer på en redan publicerad artikel. Vi använder redan publicerade artiklar av olika karaktär (fallstudie, review…). Syftet med aktiviteten är dels att få inblick i hur granskningsprocessen inför publicering går till, dels att lära om utformning av olika slags artiklar. Momentet examineras genom ett seminarium där doktoranderna dels diskuterar och jämför sina olika granskningar och hur de förhåller sig till de formella granskarnas kommentarer, dels hur författaren strukturerat texten beroende på vilken typ av artikel det är. Doktoranderna skriver också en gemensam seminarierapport. (Bidrar till mål 1-3, delvis 4)

Seminarium 2 (SEM2)

Kursdeltagarna granskar varandras manuskript före formell submission. Alla bidrar med ett eget draft. Granskningen görs enligt instruktioner som liknar de man får som granskare till vetenskapliga tidskrifter. Vid ett seminarium diskusteras både själva pappret och kommentarerna. Var och en gör sedan revideringar och skriver svar till granskaren som om det vore en ”riktig” granskning. (Bidrar till mål 1-3, delvis 4)

Föreläsning och rapport (RAP1)

Föreläsning om de publiceringspolicier som forskare har att förhålla sig till, vad gäller t. ex. open access och impact factor. Därefter gör doktoranderna en genomgång av publiceringsmöjligheter inom sitt eget område och skriver en personlig lathund kring detta för framtida bruk. (Bidrar till mål 4-5)

SEM1: 1,5 hp (delta vid seminarium, skriva seminarierapport)

SEM2: 1,5 hp (delta vid seminarium, skriva granskningsrapport, göra revidering efter granskning)

RAP1: 1,5 hp (delta vid föreläsning, skriva lathund för publicering)

Lärandemål *

Målet med kursen är att du som doktorand ska kunna göra medvetna val kring hur du väljer att publicera sig och hur du utformar dina artiklar. Du ska också kunna ge och ta emot kritik på vetenskapliga publikationer på ett konstruktivt sätt. Kursen är därför utformad för att ge insyn i och erfarenhet av vetenskapligt skrivande och publiceringsprocessen.

Efter kursen ska du kunna:

1. utforma och disponera vetenskapliga artiklar av olika karaktär

2. ge konstruktiv kritik på andras forskares vetenskapliga artiklar

3. ta emot och använda konstruktiv kritik vid skrivande av egna vetenskapliga artiklar

4. hantera den vetenskapliga litteraturen inom ditt forskningsområde på ett strukturerat sätt

5. använda olika resurser som stöd vid valet av tidskrift för publicering

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Doktoranden skall vara antagen till forskarutbildning. Doktoranden måste ha minst ett manuskript.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.


Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • RAP1 - Rapport, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarier, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • SEM2 - Seminarier, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

SEM1: 1,5 hp (delta vid seminarium, skriva seminarierapport)

SEM2: 1,5 hp (delta vid seminarium, skriva granskningsrapport, göra revidering efter granskning)

RAP1: 1,5 hp (delta vid föreläsning, skriva lathund for publicering)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Anna Björklund

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAL3508

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anna Björklund, anna.bjorklund@abe.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Hållbarhet och miljöteknik