Hoppa till huvudinnehållet

FDH3377 Dis-kurs 4,5 hp 4,5 hp

Kursen fokuserar på avhandlingen och innehåll, presentation och försvar av densamma. Syftet är att studenterna ska läsa och diskutera fem doktorsavhandlingar och ta del av försvaret av forskningen. Dessutom kommer rollen av en doktorsavhandling i ett historiskt och socialt sammanhang också att diskuteras. Varje doktorand följer individuellt kursen med 5 avhandlingar (med pre-och post-möten) som väljs individuellt. Helst deltar mer än en elev i en viss uppsats läsning för bättre reflektion och diskussion. Avhandlingarna kan vara inom doktorander eget område, men helst en blandning av olika avhandlingar är bra, både inom den egna avdelningen samt andra universitet / forskningsfält. Avhandlingen bör läsas i sin helhet, och diskuteras under två möten med en senior forskare som har läst avhandlingen. Helst bör detta vara en ledamot i betygsnämnden eller motståndaren. Det rekommenderas inte att diskutera avhandlingen med handledaren för respondenten. Pre-möte: diskutera fördelarna med avhandlingen. Vilka svagheter / styrkor med avhandlingen? Vilka frågor kommer ställas under avhandlingen? Disputation: vara aktiv och göra anteckningar. Post-mötet: gjorde avhandlingen går som förväntat? Var det något du blev förvånad över? Där dina färdig formulerade frågor som ställs under försvaret? Var förtydliganden gjorts under försvaret? Har du ändrat din förståelse av uppsatsen genom att besöka försvar och genom att delta i den här kursen? Hur var det förfarandet, är detta ett standardförfarande?

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FDH3377 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på avhandlingen och innehåll, presentation och försvar av densamma. Syftet är att studenterna ska läsa och diskutera fem doktorsavhandlingar och ta del av försvaret av forskningen. Dessutom kommer rollen av en doktorsavhandling i ett historiskt och socialt sammanhang också att diskuteras.
Varje doktorand följer individuellt kursen med 3 avhandlingar (med pre-och post-möten) som väljs individuellt. Helst deltar mer än en elev i en viss uppsats läsning för bättre reflektion och diskussion. Avhandlingarna kan vara inom doktorander eget område, men helst en blandning av olika avhandlingar är bra, både inom den egna avdelningen samt andra universitet / forskningsfält.
Avhandlingen bör läsas i sin helhet, och diskuteras under två möten med en senior forskare som har läst avhandlingen. Helst bör detta vara en ledamot i betygsnämnden eller motståndaren. Det rekommenderas inte att diskutera avhandlingen med handledaren för respondenten.
Pre-möte: diskutera fördelarna med avhandlingen. Vilka svagheter / styrkor med avhandlingen? Vilka frågor kommer ställas under avhandlingen?
Disputation: vara aktiv och göra anteckningar.
Post-mötet: gjorde avhandlingen går som förväntat? Var det något du blev förvånad över? Där dina färdig formulerade frågor som ställs under försvaret? Var förtydliganden gjorts under försvaret? Har du ändrat din förståelse av uppsatsen genom att besöka försvar och genom att delta i den här kursen? Hur var det förfarandet, är detta ett standardförfarande?

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Kritiskt läsa en doktorsavhandling,
  • Värdera styrkor och svagheter i en doktorsavhandling och argumentera för och emot denna position
  • Diskutera utformning och innehåll i en doktorsavhandling,
  • Formulera frågor om doktorsavhandlingens frågeställningar,
  • Förstå disputationssituationen, roller och rutiner,
  • Reflektera över försvaret av en doktorsavhandling

Kursupplägg

Lässeminarier

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Doktorand

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

N/A

Kurslitteratur

Aktuella nyutgivna doktorsavhandlingar eller avhandlingar under utgivning

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • EXA1 - Essäskrivande, 4,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Essäskrivande

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd essä

Deltagande i seminarier och aktivt bidragande till diskussioner vid dessa

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FDH3377

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jan Gulliksen (gulliksen@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign