FEG3312 Moderna elkraftsystem, doktorandkurs 5,0 hp

Modern Electric Power Systems, Graduate Course

The subject of this course is methods and models used for a deeper analysis of power systems.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Computational and simulation techniques relevant to power system analysis, power system dynamic and control.

Lärandemål *

Upon completion of the course the student should be able to

 • describe the development and latest trends in power system analysis and power system dynamic and control,
 • give a presentation on a topic from the field,
 • discuss a topic from the field with other researchers as well as engineers and policy makers from the industry,
 • analyze and reflect upon different models and methods for power system analysis and power system dynamic and control.   

Kursupplägg

Individual project.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

The course is intended for Ph.D. students in electric power systems, but can also be interesting for students from other fields of electrical engineering.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Technical reports and scientific publications.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  The result of the project is reported in a seminar as well as a technical report (about 10-20 pages)

  Övriga krav för slutbetyg *

  • Approved seminar.
  • Approved technical report.

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Mehrdad Ghandhari Alavijh

  Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

  Kurswebb FEG3312

  Ges av

  EECS/Elkraftteknik

  Huvudområde *

  Ingen information tillagd

  Utbildningsnivå *

  Forskarnivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Kontaktperson

  Mehrdad Ghandhari

  Forskarkurs

  Forskarkurser på EECS/Elkraftteknik