FEG3313 Moderna elkraftsystem, större doktorandkurs 10,0 hp

Modern Electric Power Systems, Major Graduate Course

The subject of this course is methods and models used for a deeper analysis of power systems.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Computational and simulation techniques relevant to power system analysis, power system dynamic and control.

Lärandemål *

Upon completion of the course the student should be able to

  • describe the development and latest trends in power system analysis and power system dynamic and control,
  • give a presentation on a topic from the field,
  • discuss a topic from the field with other researchers as well as engineers and policy makers from the industry,
  • provide an in-depth analysis and reflect upon different models and methods for power system analysis and power system dynamic and control.   

Kursupplägg

Individual project.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

The course is intended for Ph.D. students in electric power systems, but can also be interesting for students from other fields of electrical engineering.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Technical reports and scientific publications.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

    Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

    Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

    The result of the project is reported in a seminar as well as a technical report (about 20-40 pages) or a scientific paper.

    Övriga krav för slutbetyg *

    Approved seminar.
    Approved technical report.

    Möjlighet till komplettering

    Ingen information tillagd

    Möjlighet till plussning

    Ingen information tillagd

    Examinator

    Mehrdad Ghandhari Alavijh

    Etiskt förhållningssätt *

    • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
    • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
    • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

    Ytterligare information

    Kurswebb

    Ingen information tillagd

    Ges av

    EECS/Elkraftteknik

    Huvudområde *

    Ingen information tillagd

    Utbildningsnivå *

    Forskarnivå

    Påbyggnad

    Ingen information tillagd

    Kontaktperson

    Mehrdad Ghandhari

    Forskarkurs

    Forskarkurser på EECS/Elkraftteknik