FEJ3200 Laborationskurs i Elektriska maskiner 5,0 hp

Electrical Machines Laboratory

The course consists of laboratory tasks dealing with electrical machines.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

The course consists of five laboratory tasks

 • Synchronous machines
 • Short-circuit of synchronous machine
 • Transformers
 • Induction machine
 • DC Machines

Lärandemål *

After the course, the student should be able to:

 • prepare theoretically and practically laboratory experiments
 • carry out laboratory experiments on electrical machines
 • present experiment results in a written report
 • analyze possible causes of discrepancy in comparison to theory.

Kursupplägg

Laboratory exercises 36h

(Each task requires 8h of preparation and 4h of measurements)

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

EJ2200 Electrical Machines and Drives 

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

handouts of laboration PM

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  LAB1 (2 credits)

  LAB1 (1.5 credits)

  LAB1 (1.5 credits)

  Övriga krav för slutbetyg *

  Three out of five laboratory tasks including preparations, measurements and writing a report.

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Stefan Östlund

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ingen information tillagd

  Ges av

  EECS/Elkraftteknik

  Huvudområde *

  Ingen information tillagd

  Utbildningsnivå *

  Forskarnivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Kontaktperson

  Stefan Östlund

  Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Övrig information

  It is intended for Ph.D. students in the field.

  Forskarkurs

  Forskarkurser på EECS/Elkraftteknik