FKD3420 Molekyler och material vid gränsytor 3,0 hp

Molecules and materials at interfaces

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Beskrivning av några pågående forskningsområden inom området molekyler och material vid gränsytor, och deras teknologiska betydelse. 

Lärandemål *

Efter att ha genomgått kursen ska du ha/kunna:

 • Kännedom om hur molekyler och material studeras med utvalda moderna metoder.
 • Kännedom om hur molekylers egenskaper vid gränsytor och materials gränsskiktsegenskaper är av betydelse för utvecklingen av några tekniskt viktiga områden. 
 • Tillräcklig kunskap för att kunna se sitt eget forskningsprojekt i ett tvärvetenskapligt sammanhang. 
 • Tydligt kunna redogöra för några experimentella tekniker som kan ge värdefull information om molekyler och materials egenskaper vid gränsytor i ett pågående forskningsprojekt. 

Kursupplägg

Kursen bedrivs i form av en heldags "workshop" där ett antal utvalda föredragshållare beskriver betydelsen av molekyler och material vid gränsytor för deras pågående forskningsverksamhet. 

Deltagande doktorander ska även läsa ett antal artiklar inom området och skriftligen kunna redogöra för hur molekyler och material vid gränsytor är viktiga för ett pågående forskningsprojekt inom sin avdelning (exempelvis sitt eget doktorandprojekt). 

Doktoranddeltagarna förväntas utföra cirka 2 veckors heltidsarbete på egen hand efter workshopen. Detta inkluderar en kort sammanfattning av utdelade artiklar och formulering av tydliga svar på de utdelade frågorna.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundexamen i kemi, fysik, materialvetenskap eller liknande som berättigar till forskarstudier.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Utdelade vetenskapliga artiklar och kopior på föreläsningsmaterial.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

 • DEL1 - Deltagande, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • RAP1 - Rapport, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

För att bli godkänd på kursen krävs:

 • Aktivt deltagande i workshopen
 • Godkända svar på inlämningsuppgifter
 • Individuell skriftlig redogörelse för hur molekyler och material vid gränsytor är av vikt inom ett pågående forskningsprojekt. Redogörelsen ska bland annat innehålla beskrivning av vilken information som erhålls från de tekniker som används, och vilka ytterligare tekniker som skulle kunna ge betydelsefull information. Efter godkännande kommer dessa redogörelser att skickas till alla deltagare.

Övriga krav för slutbetyg *

För att bli godkänd på kursen krävs:

 • Aktivt deltagande i workshopen
 • Godkända svar på inlämningsuppgifter
 • Individuell skriftlig redogörelse för hur molekyler och material vid gränsytor är av vikt inom ett pågående forskningsprojekt. Redogörelsen ska bland annat innehålla beskrivning av vilken information som erhålls från de tekniker som används, och vilka ytterligare tekniker som skulle kunna ge betydelsefull information. Efter godkännande kommer dessa redogörelser att skickas till alla deltagare.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Per Claesson

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FKD3420

Ges av

CBH/Kemi

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Per Claesson

Övrig information

Kursen läggs ut i Canvas.

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Kemi