Hoppa till huvudinnehållet

FME3546 Digital medieanalys 4,0 hp

Kursen syftar till att ge en introduktion och översikt kring metoden Digital Media Analytics och hur den har, och kan användas, inom forskning i industriell ekonomi och företagsekonomi

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FME3546 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen inkluderar följande aspekter:

 • Framväxten av Digital Media Analytics inom industriell ekonomi och företagsekonomisk forskning
 • Insamling av data med hjälp av Digital Media Analytics
 • Förberedelse av data med hjälp av Digital Media Analytics
 • Dataanalys med hjälp av Digital Media Analytics
 • Olika former av forskningsbidrag som Digital Media Analytics möjliggör

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 1. Visa en bred kunskap kring framväxten av Digital Media Analytics inom industriell ekonomi och företagsekonomisk forskning inklusive dess samtida utveckling
 2. Identifiera strategier för att fånga och analysera komplexa empiriska fenomen genom att använda sig av Digital Media Analytics
 3. Reflektera kritiskt över karaktären av digitala data och etiska förhållningssätt kring dessa former av data
 4. Reflektera över hur Digital Media Analytics kan användas för att bidra till de globala målen för hållbar utveckling

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till forskarutbildning inom ämnet industriell ekonomi

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 4,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För att bli godkänd på kursen får deltagarna lämna in skriftlig inlämningsuppgift samt närvara vid, och aktivt delta i, föreläsningar och seminarier.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FME3546

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Industriell ekonomi och organisation