Hoppa till huvudinnehållet

FMF3032 Person- och cyber-säkerhet för cyber-fysiska system 7,5 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FMF3032 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Det blir viktigare och viktigare att ta hänsyn till person- och cyber-säkerhet vid konstruktion av komplexa tekniska system, eftersom de blir mer intelligenta, konstant uppkopplade och påverkar samhällets infrastruktur på alla nivåer. Det finns ett behov för både medborgare och yrkesverksamma att ha en bred förståelse för person-säkerhet, cyber-säkerhet och hur dessa hänger ihop.

Medborgare och experter ska kunna diskutera person- och cyber-säkerhet på olika organisationsnivåer; relatera till god sed vid utveckling av tillförlitliga cyber-fysiska system (CPS) och de socio-tekniska system som de används i, identifiera och uttrycka egenskaper relaterade till person- och cyber-säkerhet i yrkeslivet och/eller forskningsprojekt, och använda och anpassa olika verktyg och metodologier för att analysera och verifiera sådana egenskaper som har relevans för flera industriella domäner.

Kursen innehåller därför:

 • En översikt över evolutionen av relaterade koncept
 • Koncept och standarder relevanta för person- och cyber-säkerhet på en samhällsnivå
 • Koncept, standarder, verktyg och metodologier för gott ingenjörskap på system-nivån
 • Koncept, standarder, verktyg och metodologier för gott ingenjörskap på mjukvaru-nivån

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:

 • Identifiera, förklara och utvärdera aspekter av person- och cyber-säkerhet för cyber-fysiska system (allmänt kända som CPS), och deras relation, enligt god sed vid utveckling av CPS.
 • Konstruera modeller av risker, faror, hot, och CPS.
 • Identifiera och specificera egenskaper för person- och cyber-säkerhet för att eliminera, reducera och hantera risker.
 • Applicera analys-metoder och -verktyg på modeller av CPS.
 • Förklara och jämföra olika ansatser för att verifiera och validera person- och cyber-säkerhet.

Kursupplägg

Del 0 - Kursöversikt, introduktion till problemområdet, kursmål, första möjligheten för gruppen att träffas.

Del I - Det operativa perspektivet - Vilka av vårt samhälles och den mänskliga naturens karakteristik gör person- och cyber-säkerhet komplext, d.v.s. inte alltid rättframma att säkerställa?

Del II - System-perspektivet - Hur angriper ingenjörer systemegenskaper av person- och cyber-säkerhet givet samhällets infrastruktur för att hantera detta?

Del III - Mjukvaru-perspektivet - Hur kan vi specificera och verifiera system- och mjukvaru-egenskaper?

Del IV - Granskning/presentation/slutgiltig diskussion.

För varje del: Självstudier och kontrollskrivningar, introduktionsföreläsning och rekapitulation, seminarier, uppgifter

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till doktorandstudier.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Dator eller tillgång till KTHs datorsalar

Kurslitteratur

 • E. Griffor et al.: Handbook of System Safety and Security: Cyber Risk and Risk Management, Cyber Security, Threat Analysis, Functional Safety, Software Systems, and Cyber Physical Systems. Elsevier, 2016 (electronic copy available via KTH library).
 •  J. Rasmussen, I. Svedung: Proactive Risk Management in a Dynamic Society. Swedish Rescue Services Agency, 2000.

Annan kurslitteratur tillhandahålls på Canvas.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen baseras på individuella kontrollskrivningar, gruppuppgift och gruppresentation.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FMF3032

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Maskinkonstruktion