Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalFMH3906 Grundläggande handledning 3,0 hpAdministrera Om kursen

Lära sig att handleda studenter indivuduellt eller i grupp genom diskussioner med en tilldelad mentor.  Lära sig förmågan att planera ett längre project genom handledning av teknologer. 

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan FMH3906 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Lära sig att handleda studenter individuellt eller i grupp genom diskussioner med en tilldelad mentor. 
Lära sig förmågan att planera ett längre project genom handledning av teknologer. 

Lärandemål

Att erhålla en grundläggande färdighet gällande handledning av teknologer i projektuppgifter.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till forskarutbildning.

Rekommenderade förkunskaper

Minst ett års doktorandstudier rekommenderas innan kursen påbörjas, för att ha tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att handleda.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kontinuerliga träffar med mentorn för att diskutera handledning inklusive en självreflektion gällande handledningsarbetet.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Pär Jönsson

Profile picture Natalia Skorodumova

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FMH3906

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Natalia Skorodumova (snv123@kth.se), Pär Jönsson (parj@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Materialvetenskap