Hoppa till huvudinnehållet

FMJ3116 Termodynamik 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FMJ3116 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Termodynamikens lagar, system och allmänna relationer, Klassisk termodynamik med tillämpningar inom energiteknik och cykler. Kontrollvolymer och enheter, Rent substansbeteende, Energiförvärv, Energiekvation för en kontrollmassa, Energiekvation för en kontrollvolym, Klassisk andra lag av termodynamik, Entropi för en kontrollmassa, Entropi-ekvation för en kontrollvolym, Exergy-analys, Power och kylsystem - med fasbyte, kraft- och kylsystem - gasformiga arbetsvätskor, idealiska gasblandningar, termodynamiska fastighetsförhållanden, förbränning, fas och kemisk jämvikt, kompressibelt flöde.

Lärandemål

Att bredda och fördjupa förståelsen inom området termodynamik och underlätta utbildning i modellering och problemlösning relaterad till termodynamik.

Kursupplägg

Kursen ges i form av 8 seminarier. Under dessa seminarier presenterar studenter termodynamisk teori och olika begrepp diskuteras. Studenter kan välja att undersökas genom att utveckla en konferens eller en tidskriftpublikation. Varje ämnesprojekt ska granskas av en annan student. Närvaro under seminariet är obligatoriskt.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Tillämpad termodynamik, eller motsvarande.
Värmeöverföring och fluidmekanik (grundnivå).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Fundamentals of thermodynamics,Claus Borgnakke R.E Sonntag, Seventh Edition, John Wiley and Sons.

Andra böcker kan övervägas.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • SEM1 - Seminarier, 5,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM2 - Seminarier, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd tidskrift eller konferensuppsats, godkänd föreläsningspresentation, godkänd rapport och presentation på seminarium 6-8 och aktivt deltagande under alla kursaktiviteter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Per Lundqvist

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FMJ3116

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Per Lundqvist (per.lundqvist@energy.kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Energiteknik