Hoppa till huvudinnehållet

FSF3847 Konvex optimering med ingenjörstillämpningar 6,0 hp

Detta är en doktorandkurs som ges gemensamt av Skolan för Elektroteknik och Institutionen för Matematik på KTH. Kursen är primärt inte tänkt för studenter med inriktning mot optimering, utan snarast inriktad mot studenter från andra områden.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FSF3847 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Konvexa mängder

 • Konvexa funktioner

 • Konvex optimering

 • Linjär och kvadratisk programmering

 • Geometrisk och semidefinit programmering

 • Dualitet

 • Differentierbar minimering utan bivillkor

 • Sekvensiell minimering utan bivillkor

 • Inrepunktsmetoder

 • Dekomposition och storskalig optimering

 • Tillämpninar inom estimering, dataanpassning, reglerteknik och kommunikation

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • karakterisera fundamentala aspekter av konvex optimering (konvexa funktionen, konvexa mängder, konvex optimering och dualitet);

 • karakterisera och formulera linjöra, kvadratiska, geometriska och semidefinita programmeringsproblem;

 • implementera, i ett högnivåspråk som Matlab, versioner av moderna metoder för att lösa konvexa optimeringsproblem, till exempel inrepunktsmetoder;

 • lösa storskaliga strukturerade problem med dekompositionsmetoder;

 • ge exempel på tillämpningar av konvex optimering inom statistik, kommunikation, signalbehandling och reglerteknik.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursen förutsätter grundläggande kunskaper inom analys och linjär algebra.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

S. Boyd och L. Vandenberghe, Convex Optimization, Cambridge University Press, 2004, ISBN: 0521833787

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd genomförande av hemtal samt kortfattad presentation av ett speciellt ämne.

Det är totalt fyra hemtal som delas ut under kursens gång. Sent inlämnade hemtal accepteras inte.

Den kortfattade presentationen ska fånga upp väsentliga idéer, tekniker och resultat från en (kursrelaterad) artikel på ett klart och förståeligt sätt för andra kursdeltagare.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSF3847

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anders Forsgren (andersf@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Matematik