Hoppa till huvudinnehållet

FSI3045 Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 hp

"Kvantmekanik, fortsättningskurs" är en grundläggande fortsättningskurs i kvantmekanik inriktad mot kvantmekanikens tillämpningar. Kursen skall ge dig fördjupade kunskaper om kvantmekanikens grunder och färdigheter i kvantmekanisk problemlösning.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FSI3045 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Diracs bracketnotation. Hermitska och icke-Hermitska operatorer. Vågpaket. Vägintegralformulering av kvantteori. Matrisformulering. Densitetsmatriser. Sammansatta system. Symmetrier, rotationsinvarians och rörelsemängdsmoment. Väteatomen. Spinn. Addition av rörelsemängdsmoment. Variationsprincipen och WKB-approximationen. Tidsoberoende och tidsberoende störningsteori. Aharonov-Bohm-effekten. Introduktion till spridningsteori. Møllers vågoperatorer. Lippmann-Schwinger-ekvationen. Spridningsmatriser. Bornserien och Bornapproximationen. Spridningsamplitud, differentiellt tvärsnitt och totalt tvärsnitt. Optiska teoremet. Partialvågsanalys. Potentialer med lång räckvidd. Rutherfords formel. Resonanser i spridning. Sönderfallsvidd och Breit-Wigners formel.

Lärandemål

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

 • tillämpa Diracs bracketnotation.
 • använda Hermitska och icke-Hermitska operatorer.
 • känna till vägintegralformuleringen av kvantteori.
 • ha kännedom om matrisformulering av kvantmekanik och använda densitetsmatriser.
 • beräkna rörelsemängdsmoment och spinn samt behärska addition av rörelsemängdsmoment.
 • tillämpa variationsprincipen och WKB-approximationen.
 • använda tidsoberoende och tidsberoende störningsteori.
 • känna till Aharonov-Bohm-effekten.
 • ha en allmän kännedom om spridningsteori samt beräkna grundläggande kvantiteter inom spridningsteori.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Fysikens matematiska metoder.
Kvantfysik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

R. Shankar, Principles of Quantum Mechanics, Kluwer (1994)

Övrig litteratur:

 • R.L. Liboff, Introductory Quantum Mechanics, Addison-Wesley (2003)
 • J.J. Sakurai, Modern Quantum Mechanics, Addison-Wesley (1994)

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Muntlig tentamen, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig och muntlig tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jens Bardarson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSI3045

Ges av

SCI/Fysik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Edwin Langmann,

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Fysik