FSK3371 Synens neurofysiologi 5,0 hp

Neurophysiology of Vision

Synens neurofysiology är en doktorandkurs som består av självständig inläsning av kurslitteratur och muntlig presentation. Målet med kursen är att ge studenten en grundläggande förståelse för den neurofysiologiska funktionen hos det mänskliga synsinnet, med betoning på dess roll för psykofysisk synutvärdering.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Grundläggande anatomin hos näthinnan, laterala knäkroppen (LGN, lateral geniculate nucleus) och primära synbarken (V1). De fysiologiska processerna nar ljus omvandlas till en neurologisk signal och synsinnets signalanalys genom fotoreceptorerna, horizontella-, bipolara-och ganglionceller. Receptiva Falt profiler och selektivitet hos olika celler till olika egenskaper hos objektet vad galler ortsfrekvens, fas, orientering och temporala rörelser. Spatiala och temporala kontrastkänslighetsfunktioner.

Ortsfrekvenskanalerna. Adaption. Eftereffekter.

Lärandemål *

Kursens övergripande mål ar att ge studenten en grundläggande förståelse för den neurofysiologiska funktionen hos det mänskliga synsinnet, med betoning på dess roll för psykofysisk synutvärdering.
Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  • Beskriva den grundläggande anatomin och fysiologin hos näthinnan, laterala knäkroppen (LGN, lateral geniculate nucleus) och primara synbarken (Vl).
  • Förklara hur ljus omvandlas till en neurologisk signal. Förklara även hur denna signal propagerar i synsinnet genom att lista de olika celltypernas funktion.
  • Diskutera synsinnets selektivitet vad gäller objektets ortsfrekvens och orientering i relation till de receptiva fältens profil for ganglion och V1 celler.
  • Relatera egenskaperna hos den spatiala så väl som den temporala kontrastkänslighetsfunktionen till synsinnets fysiologiska processer och förutsaga dess effekt på andra synfunktioner.
  • Diskutera ursprunget till de olika ortsfrekvenskanalerna och hur de förklarar kontrastkänslighetsfunktionens användbarhet samt adaption och eftereffekter.

Kursupplägg

Studenterna läser kurslitteraturen och förbereder muntlig redovisningen av utvaldadelar. Alla studenter samt examinatorn narvarar vid de muntliga redovisningarna.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Studenten bör vara antagen forskarstuderande.

Rekommenderade förkunskaper

Visuell optik och/eller Ögats optik, samt Visuell psykofysik 4.5 hp och Fourieroptik.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

R.L. De Valois and K.K. De Valois, Spatial Vision, Oxford University Press, 1990.


Övrig lämplig litteratur:
Bradley C, Abrams J, Geisler WS. "Retina-Vl model of detectability across the visual field." J Vis. 2014 Oct 21;14(12).

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • RED1 - Redovisning, 5,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

RED1 - Redovisning,  5 hp

Övriga krav för slutbetyg *

Muntlig redovisning av kurslitteraturen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Linda Lundström

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Linda Lundström, linda@biox.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Tillämpad fysik