Hoppa till huvudinnehållet

FSK3374 Visuell optik 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FSK3374 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande paraxial avbildning i ögat; teckenkonvention och kardinalpunkter. Ögonmodeller, de olika axlarna, och ögats optiska parametrar. Purkinje bilder. Optiska och neurala begränsningar av synskärpa, kontrastkänslighet och skärpedjup. Refraktiva fel; korrektionsprincipen, recept, astigmatisk dekomposition, klassifiering och fördelning i befolkningen. Bildkvalitet på näthinnan och okorrigerad syn vid sfärisk ametropi och astigmatism. Amblyopi. Axial och refraktiv anisometropi. Aniseikoni. Ackommodation, presbyopi, när- och fjärrpunkt med och utan korrektion, och effektivitet. Konvergens och ackommodation. Okulära aberrationer, spridning och diffraktion, samt deras påverkan på bildkvalitet, synskärpa och skärpedjup. Aberrometrar och vågfrontsaberrationer. Optiska bieffekter av glasögon. Efterbilder och Troxler effekten. Ögonrörelser och torsion. Binokulärt seende, stereopsis, forier och tropier. Subjektiv refraktion. Mätprincip och funktion hos instrument; subjektiva och objektiva optometerar, spaltlampa, oftalmoskop, retinoskopi, keratometer, korneal topograf. Tekniker för screening och autorefraktorer. Synfenomen orsakade av ögats pigmentfördelning, polariserande egenskaper, och varierande transmission.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge studenten en ingående förståelse för ögats optiska uppbyggnad och dess kliniska aspekter, med betoning på synfunktion. I kursen ingår även hur ögats optiska parametrar kan mätas.

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

  • Välja och tillämpa olika optiska approximationer för att utvärdera bildkvalitet på näthinnan för olika ametropier, ackommodationstillstånd, pupillstorlekar, objekt och synhjälpmedel.
  • Förutsäga och bedöma effekten på monokulär och binokulär synkvalitet utifrån olika mått på ögats bildkvalitet, inklusive både högre ordningens aberrationer och paraxiala optiska effekter.
  • Förklara de optiska principerna och funktionssätt för optikerns vanligaste mätinstrument samt bedöma deras begränsningar vad gäller noggrannhet, mätfel och olika handhavandefel.

Kursupplägg

Skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer vid seminarium. Studenterna läser kurslitteraturen och förbereder redovisningar samt löser inlämningsuppgifterna individuellt. Alla studenter samt examinatorn närvarar vid och diskuterar de muntliga redovisningarna. 

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen som forskarstuderande

Rekommenderade förkunskaper

Geometrisk optik och Optisk design

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

R. B. Rabbetts, Bennett and Rabbett's Clinical Visual Optics, 4th edition, Butterworth-Heinemann, 2007. 


Nyaste upplagan ska användas. Kompletteras med forskningsartiklar.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • RED1 - Redovisning, 5,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända svar på samtliga skriftliga inlämningsuppgifter. Presenterar kursinnehållet muntligt på ett sammanhängande sätt och deltar aktivt i seminarierna med att diskutera innehållet i både sin egen och andras presentationer i relation med aktuell forskningen inom visuell optik.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Linda Lundström

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSK3374

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Linda Lundström (linda.lundstrom@biox.kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Tillämpad fysik