FSK3503 Cellodling: teori och praktik 4,0 hp

Cell Culture: Theory and Practice

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Syften med cellodling. Säkerhet och lagstiftning. Cellodlingslaboratoriet: inredning, rengöring, apparaturen. Cellodlingsmetoder. Medier och lösningar. Nedfrysning och upptining. Kontamination av cellkulturer. Metoder för mätning av cellviabilitet/celldöd.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs skall studenterna kunna:

 • redogöra för de grundläggande egenskaper av djurceller
 • redogöra för de huvudsakliga behov av odlade celler / krav på cellens omgivning vid cellodling
 • bedöma vilken utrustning och vilka förbrukningsmateriel behövs för cellodling och för experiment på levande celler
 • beskriva vilka moderna tekniker som används inom cellodling
 • utifrån kunskapen om cellodlingsteknikerna och cellegenskaperna kunna bedöma och motivera vilka celler och vilka cellodlingstekniker som är mest lämpade för olika experiment
 • utföra de grundläggande procedurer inom cellodlingen (räkna, sätta om cellerna, bedöma deras kondition)
 • förstå risker och etiska problem relaterade till cellodlingen

Kursupplägg

I kursen ingår 5 föreläsningar, 3 laborationer (á 4 timmar), och ett seminarium.

Laborationer:
- omsättning av djurceller (två labbtillfällen)
- mättning av cellernas viabilitet/celldöd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Antagen till forskarutbildning.

Rekommenderade förkunskaper

SK2530 (Introduktion till biomedicin) eller SK2531 (Biomedicin för ingenjörer) rekommenderas starkt.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Föreläsningsanteckningar, cellodlingsprotokoll.
ECACC Handbook  - Fundamental Techniques for ECACC Cell Lines (online).

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

 • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Skriftlig tentamen (TEN1 1,5 hp, betygsskala P, F)
Laborationer (LAB1 2,0 hp, betygsskala P, F)
Seminarium (SEM1 0,5 hp, betygsskala P, F)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Hjalmar Brismar

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSK3503

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Marina Zelenina, marinaz@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Antalet deltagare är begränsat.

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Tillämpad fysik