Hoppa till huvudinnehållet

FSK3533 Nya metoder inom superupplösning, ljusplansmikroskopi, STED-FCS och FRET-FCS 3,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan FSK3533 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Introduktion till fluorescensspektroskopi och avbildning
 • Principer for superupplösnings-mikroskopi
 • STED- och RESOLFT-baserad superupplösnings-mikroskopi
 • Avbildningstekniken MoNaLISA
 • Ljusplansavbildning (light-sheet imaging)
 • Gitter-ljusplansavbildning
 • Introduktion till Fluorescenskorrelationsspektroskopi (FCS)
 • FCS kombinerat med superupplösningstekniken STED
 • FCS kombinerat med Försterresonans-energiöverföring (FRET)

Lärandemål

 • Att förstå teori och metod bakom teknikerna MoNaLISA, ljusplans- och gitter­ljusplansavbildning samt FCS kombinerat med STED och med FRET.
 • Att få praktisk erfarenhet av att applicera dessa tekniker for att undersöka biologiska prover.

Kursupplägg

Kursen ar web-baserad; alla forelasningar, lab-demonstrationer och diskussioner kommer att goras via Zoom. Lab-demonstrationerna kommer att genomforas live vid Gamma 3, Scilifelab i Solna. 

Var och en av de fyra teknikerna MoNaLISA, lJusplansmikroskopi, och FRET-FCS kommer att beskrivas i två föreläsningar om 45 min vardera och i två lab­demonstrationer om 45 min vardera. Diskussionsgrupper kommer också att hållas, formatet bestams av antalet deltagare. Sammanlagt alltså åtta forelasningar och åtta laborationer, samt diskussionsgrupper. 

Föreläsningar, laborationer och diskussionsgrupper kommer att vara under den första veckan, under den andra veckan ägnas åt litteraturläsning och skrivande av en projektplan som kommer att bedömas. 

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

M. Sc. i fysik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Gedigen bakgrund i fysik, kemi och biologi. Erfarenhet av att arbeta med fluorescenstekniker.

Utrustning

All nodvandig utrustning finns vid ALM-faciliteten pa Gamma3, Scilifelab.

Kurslitteratur

Various articles, lecture notes, and training manuals, made available to participating students. 

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSK3533

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Stefan Wennmalm (stewen@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Tillämpad fysik