FSK3887 Karakteriseringsmetoder i materialfysik med neutroner och synkrotronljustrålning 7,5 hp

Characterization Techniques in Materials Physics using Neutron and Synchrotron Radiation

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Högintensiva källor, röntgendiffraktion och spridning, neutrondiffraktion och spridning, röntgenabsorption, röntgenemissions, fotoelektronspektroskopi, och avbildande tekniker.

Lärandemål *

Efter avklarad kurs ska studenterna kunna:

 • Redogöra för grunderna i materialkarakteriseringsmetoder som använder neutroner och synkrotronljusstrålning.
 • Beskriva processen för synkrotronljusstrålning från en dipolmagnet, undulator, samt wiggler.
 • Redogöra för de centrala komponeterna samt deras funktion i en injektor och lagringsring.
 • Beskriva funktionen hos monokromatorer och beam monitors.
 • Beskriva skillnader i egenskaper hos neutroner och fotoner samt hur dessa skillnader påverkar användandet.
 • Beskriva principerna för röntgendiffraktion och spridning, neutrondiffraktion och spridning, röntgenabsorption, röntgenemissions, samt fotoelektronspektroskopi.

Kursupplägg

Föreläsningar
Seminarium

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Inskriven som forskarstuderande, med Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik  eller  motsvarande.

Kurs i fasta tillståndets fysik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Giorgio Margaritondo, Elements of Synchrotron Light: For Biology, Chemistry, and Medical Research, Oxford University Press, USA (2002)
Jens Als-Nielsen, Des McMorrow, Elements of Modern X-ray Physics, Wiley (2001)
B.T.M. Willis, C.J. Carlile, Experimental Neutron Scattering, Oxford University Press (2009)
 

Examination och slutförande

Betygsskala *

G

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 6,0 hp, betygsskala: G
 • SEM1 - Seminarium, 1,5 hp, betygsskala: G

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

INL1: Inlämningsuppgifter, 6 hp, Betygsskala: P/F
SEM1: Seminarium, 1.5 hp, Betygsskala: P/F

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänt betyg (P) på samtliga examinationsmoment (SEM1 och INL1).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Jonas Weissenrieder

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSK3887

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jonas Weissenrieder (jonas@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Tillämpad fysik