Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FSK3913 Introduktion till Jämställdhet, Mångfald och Likabehandling (JML) för doktorander 1,5 hp

Kursen syftar till att ge studenter grunderna inom JML

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 programstuderande

Anmälningskod

60945

Rubriker med innehåll från kursplan FSK3913 (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Kursen ges som två halvdagsseminarier, läsuppgifter och inlämningsuppgifter. 

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till grundläggande frågeställningar, problem och begrepp inom JML. Kursen introducerar även relevanta lagar, förordningar och yrkeskoder samt konkreta ämnesrelevanta diskussionsfall.

Artiklar och material som publiceras på kurshemsidan.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Beskriva och använda centrala begrepp, metoder och teorier inom jämställdhet, mångfald och lika villkor (JML).
  • Diskutera och reflektera över JML i rollen som forskarstuderande och forskare

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen vid doktorsprogrammen Tillämpad Fysik eller Fysik.

Rekommenderade förkunskaper

Doktorand på KTH

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteratur kommer att meddelas vid varje kursomgång

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • DEL1 - Deltagande i seminarium, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mats Göthelid, gothelid@kth.se

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Tillämpad fysik